Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 42 Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuonna 2020 

TRE:14/12.05.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusta haki 11 yhteisöä. Vuonna 2019 hakijoita oli siirtojen jälkeen 12. 

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehdään leikkauksia vuosina 2018-2020. Viime vuonna määrärahavähennys (150 000€) kohdentui kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin, kun taas vuonna 2018 määrärahavähennys (100 000€) kohdennettiin muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta-avustuksiin. Kuluvalle vuodelle alkuperäinen avustusmäärärahan säästösumma talousohjelmassa oli 200 000 euroa, jota kaupunginvaltuusto pienensi talousarviossa 50 000 eurolla.

Vuodelle 2020 kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahojen säästösumma on 150 000 euroa. Kumppanuusavustuksiin sekä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustuksiin jo tehtyjen määrärahaleikkausten jälkeen muihin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta-avustuksiin tulee kohdentaa yhteensä n. 15 000 euron leikkaus. Vuoden 2020 kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusesitys on valmisteltu siten, että nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusten määrärahasta säästetään 4 000 euroa.

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksia vuonna 2020 esitetään jaettavaksi 35 000 euroa. Hakijayhteisöt, haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2019 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.

Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (Sikula 24.10.2019). Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa. Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.

Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon, jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Avustusesitys

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia esitetään jaettavaksi 9 yhdistykselle yhteensä 35 000 eurolla. Vuonna 2019 vastaavia avustuksia jaettiin 9 yhdistykselle yhteensä 35 900 eurolla.

Avustustoiminnan kriteerien mukaan nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille. Tällä perusteella avustusta ei myönnetä Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ry:lle sekä Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO ry:lle. Näiden yhdistysten pääasiallisena tehtävänä on vaikuttaa opiskelijapolitiikkaan paikallisesti korkeakouluissa sekä valtakunnallisesti omien opiskelijaliittojensa kautta.  Yhdistysten on kuitenkin mahdollista hakea nuorisopalveluiden tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien, leirien tai projektien toteuttamiseen.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26369, nuorten yhteiskunnallinen toiminta.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Terhi Kiemunki ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjalle.

Kokouskäsittely

Johtava koordinaattori Päivi Laukamo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Terhi Kiemunki esitti päätösehdotuksen hylkäämistä. Hylkäysesitys raukesi kannattamattomana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä, Sanna Hakkarainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat