Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Oppilaaksioton koulupolkujen rajojen määrittäminen 

TRE:1315/12.02.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muuta perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta saavalle oppilaalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen järjestämään opetusta. Kunta voi perustellusti opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaalla on perusopetuslain 28 §:n perusteella oikeus käydä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua koulua. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin em. lähikouluun. Tällöin oppilaita otettaessa hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Perusopetuslain 28 §:n 2 momentissa todetaan, että jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi kuitenkin päättää (PL 28 § 2 momentti), että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.

Perusopetuslaissa säädetään myös koulumatkoista. Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi, on oppilas oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (PL 32 § 2 momentti). Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saava oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun, voidaan oppilaan ottamisen edellytykseksi asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Ensisijainen esioppilaaksiotto, lähiesiopetuspaikan osoittaminen

Esioppilaalle osoitetaan esiopetuspaikka siten, että huomioidaan

1. kaikki oppilasalueella asuvat esiopetustulokkaat

2. sisarusperuste (koululainen)

3. esiopetukseen liittyvät matkat

4. terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt.

Lisäksi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon huoltajien esittämä lähiesiopetuspaikkatoive. Esiopetuspaikaksi pyritään osoittamaan paikka, johon kunnan ei tule järjestää esiopetuskuljetusta. Mikäli esiopetuspaikaksi joudutaan osoittamaan paikka, johon kunnan tulee järjestää esiopetuskuljetus, osoitetaan esiopetuspaikaksi ensisijaisesti esiopetuspaikka, johon esiopetuskuljetus voidaan järjestää julkista liikennettä käyttäen.

Tukea tarvitsevan esioppilaan esiopetuspaikka

Erityistä tukea annetaan esioppilaalle pääsääntöisesti esioppilaan lähiesiopetuspaikassa. Jos esioppilaan etu ja esiopetuksen järjestämisedellytykset vaativat, esioppilaan opetus järjestetään erityisryhmässä tai -luokalla. Erityisryhmän tai -luokkapaikan osoittamisessa ei kuitenkaan sovelleta sisaruusperustetta.

Toissijainen esioppilaaksiotto, hakeminen muuhun kuin esioppilaan esiopetuspaikkaan

Mikäli esiopetusryhmässä on tilaa ensisijaisen esioppilaaksioton jälkeen, eikä toissijainen esioppilaaksiotto kasvata ryhmäkokoa 25 esioppilasta suuremmaksi, voidaan ryhmiin ottaa esioppilaita seuraavassa järjestyksessä:

1. esiopetusmatkan pituus

2. koulussa jo opiskelevien oppilaiden sisarukset

3. muut halukkaat

Mikäli toissijaiseen esiopetuspaikkaan on hakijoita enemmän kuin siihen voidaan ottaa, arvotaan esioppilaat yllämainitun järjestyksen mukaan. Esiopetuspaikan lähialueelta pois muuttanut esioppilas voi halutessaan jatkaa nykyisessä ryhmässään, mikäli asuu edelleen Tampereella. Mahdollisista esiopetusmatkakustannuksista vastaa huoltaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esioppilaalle osoitetaan esiopetuspaikka, joka määrittyy lähikouluperiaatteen mukaisesti ja liitteenä olevien koulupolkujen rajojen määrittelyn mukaisesti. Tällä oppilaaksiotolla määritellään samalla hänen oppilaaksiottonsa perusopetukseen. Esioppilaaksiottamisesta päättää päiväkodinjohtaja ja oppilaaksiotosta perusopetukseen perusopetuksen rehtori.

Esioppilaalle osoitetaan esiopetuspaikka siten, että huomioidaan järjestyksessä seuraavat asiat:

1. kaikki oppilasalueella asuvat tulevat esioppilaat

 2. sisarusperuste

 3. esiopetukseen liittyvät matkat

 4. terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt

Mikäli ryhmissä on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, eikä toissijainen oppilaaksiotto kasvata ryhmäkokoa 25 esioppilasta suuremmaksi, voidaan ryhmiin ottaa oppilaita seuraavassa järjestyksessä:

1. esiopetusmatkan pituus

2. koulussa jo opiskelevien oppilaiden sisarukset

3. muut halukkaat

Mikäli toissijaiseen esiopetusryhmään on hakijoita enemmän kuin siihen voidaan ottaa, arvotaan esioppilaat yllämainitun järjestyksen mukaan.

Esiopetuspaikan lähialueelta pois muuttanut esioppilas voi halutessaan jatkaa nykyisessä ryhmässään, mikäli asuu edelleen Tampereella huoltajan vastaten mahdollisista esiopetuksen matkakustannuksista. Perusopetuspaikka määräytyy uuden osoitteen mukaan.

Ensimmäisen kerran liitteenä olevia oppilaaksioton perusteita noudatetaan lukuvuodeksi 2020-2021 otettavien esioppilaiden kohdalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Pia MIkkola, Elli Rasimus, Tanja Moisala, Kirsi Lahtinen, Petri Peltonen, Ville Raatikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat