Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 43 Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) vuonna 2020  

TRE:12/05.01.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 29.12.2019 palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2020. Suunnitelma sisältää kasvatus- ja opetuspalveluissa vuosittain jaettavat yhdistysten ja yhteisöjen perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen), joihin on varattu 80 000 euroa vuodelle 2020. Määräraha on sama kuin vuonna 2019. Perheitä tukevan työn avustuksia on tarkasteltu kokonaisuutena palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa, hakemusten laatu ja määrä huomioiden. Toiminta-avustusten myöntämistä ohjaavat Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettamat arviointikriteerit (sikula 24.10.2019).

Toiminta-avustukset vuodelle 2020 julistettiin haettavaksi 2.1.2020. Määräaikaan 31.1.2020 mennessä, perheitä tukevan työn avustuskokonaisuuteen tuli 21 hakemusta. Sisällöllisen arvioinnin perusteella perheitä tukevan työn avustuskokonaisuuteen siirrettiin Koivikkopuiston koulun tukiyhdistys ry:n hakemus vanhempainyhdistysten avustuskokonaisuudesta sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hervannan yhdistys ry:n hakemus ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Harjun yhdistys ry:n hakemus kaupunginosayhdistysten avustuskokonaisuudesta. Perheitä tukevan työn toiminta-avustushakemusten kokonaismäärä oli siirtojen jälkeen 24.

Avustushakemuksista kaksi hylättiin. Tampereen NMKY ry on ollut päätoteuttajana kaupungin Liikuntaa kotouttavasti -hankkeessa. Kyseessä on Aluehallintoviraston kaupungille myöntämä rahoitus vuosille 2017-2019.  Vuoden 2020 toiminta-avustushaun jälkeen Aluehallintovirastolta saatiin päätös, että hankerahaa voidaan käyttää vuoden 2020 loppuun saakka, joten NMKY:lle tullaan siirtämään hankerahaa palkkakustannuksiin ja avustushakemus hylätään. Toiminnan jatkon kannalta on suunniteltu, että se pyritään juurruttamaan osaksi kaupungin toimintaa. TamRoma ry on hakenut avustusta monesta kokonaisuudesta. Perheitä tukevan työn toiminta-avustusten osalta avustusta ei myönnetä.   

Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatun määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen, ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Avustusta esitetään jaettavaksi vuonna 2020 yhteensä 80 000 euroa.

Kokonaisuuden sisällä avustukset suunnataan perheiden tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Perheiden tukemistyö on kohdennettua tai laaja-alaista ammattilaisten tuottamaa toimintaa, jota voidaan osin toteuttaa vapaaehtoistyön voimin. Ohjattu vertaistoiminta perheille on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa. Avustamisen edellytyksenä on, että toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, jatkuvaa ja säännöllistä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustuskokonaisuudesta ei myöskään tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa kaupungin avustuskokonaisuudessa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista tai eri ikäryhmille suunnattua, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti lapsille ja perheille suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus, jota suositellaan käytettävän osana avustusyhteisön omaa markkinointia.

Liitteessä on esitetty avustusta vuodelle 2020 hakeneet yhteisöt, esitys toiminta-avustusten myöntämiseksi sekä haetut avustussummat ja aiemmin myönnetyt avustukset. Avustusesityksessä on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan hyväksymät määrälliset ja laadulliset painotukset: toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve, toiminnan sisältö ja tavoitteellisuus.

Perheitä tukevan työn toiminta-avustuskokonaisuuteen liittyvät hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä kokouspäivänä 19.3.2020 klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyväksytään perheitä tukevan työn toiminta-avustukset esityksen mukaisesti.

Perheitä tukevan työn avustukset maksetaan yhdistyksille ja yhteisöille vuonna 2020 liitteessä esitetyn mukaisesti kasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaustunniste 20773 toiminta-avustukset.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Kaupunginhallituksen edustaja Leena Rauhala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on ollut TamRoma ry:n hallituksen jäsen vuonna 2019. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Rauhala poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Katri Mantere, Liisa Keskiruusi, Piritta Haapahuhta, Sannamaria Ahola, Sanna Hakkarainen, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat