Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 34 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1.8.2020 

TRE:1620/05.01.01/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätöksen päivähoidon palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta (12.4.2012 § 64). Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt sääntökirjan yleisen osan päivitykset (22.3.2018 § 45) ja palvelusetelin arvon (24.5.2018 § 72) keväällä 2018. Sääntökirjan erityinen osa on päivitetty kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelän päätöksellä (4.6.2018 § 121).

Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu yhteinen varhaiskasvatuksen sääntökirja jo vuodesta 2013. Sääntökirja on koostunut yleisestä (yhteinen) ja erityisestä (kuntakohtainen) osasta. Sääntökirjan mukaan palvelusetelin arvo tarkistetaan aina parillisten vuosien keväällä 30.4. mennessä. Sääntökirjaa on päivitetty usein arvon tarkastuksen yhteydessä, koska esim. lainsäädäntö on muuttunut. Viimeisen vuonna 2018 tehdyn päivityksen jälkeen on tapahtunut useita muutoksia, jotka on nyt tehdyssä päivitystyössä huomioitu. Lisäksi vuonna 2018 on ilmestynyt Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirja, joka on osa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) varhaiskasvatuksen arvioinnin kehittämistehtävää. Asiakirja sisältää tutkimuskoonnin siitä, mistä varhaiskasvatuksen laatu muodostuu sekä tutkimuksesta johdetut suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaa ja ohjausta on kehitetty seudulla yhteneväiseksi jo usean vuoden ajan. Varhaiskasvatuksen tuottaminen palvelusetelillä on otettu käyttöön yhä useammassa seudun kunnassa. Yhteinen työ on tuonut esiin yhteneväisen sääntökirjan tarpeen, varsinkin palvelusetelitoimijoiden määrän lisäännyttyä. Palveluntuottajat ovat useassa kunnassa samoja ja perheet voivat hankkia palvelua kuntarajoista riippumatta. Sääntökirjan päivitystä on valmisteltu Pirkkalan, Ylöjärven, Nokian, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden, Vesilahden ja Tampereen toimijoista koostuvassa työryhmässä.

Sääntökirjan päivittäminen käynnistettiin palvelusetelituottajille suunnatulla kyselyllä lokakuussa 2019. Osa palvelusetelituottajista osallistui kuntien varhaiskasvatusjohtajien ja sääntökirjaa päivittävän työryhmän yhteiseen tapaamiseen marraskuussa 2019. Palvelusetelituottajien toiveena oli, että sääntökirja on jatkossa mahdollisimman suurelta osin seudullinen, koska monella palveluntuottajalla on varhaiskasvatusyksiköitä useassa kaupunkiseudun kunnassa.

Keskeisin muutos hyväksyttäväksi esitettävässä palvelusetelisääntökirjassa liittyy sääntökirjan muotoon. Kahden erillisen asiakirjan sijaan jatkossa olisi käytössä yksi yhteinen sääntökirja, jonka liitteenä on kuntakohtainen osio. Sääntökirjaan on lisäksi päivitetty tuen osuus, tuen tarpeen määrittämisprosessi ja käytänteitä korotetun palvelusetelin myöntämiseen on yhdenmukaistettu. Sääntökirjan tekstejä on yleisesti tarkistettu ja tulkinnanvaraisuudet on pyritty poistamaan. Kuntakohtainen osio sisältää palvelusetelin arvon ja muut kuntakohtaisesti määriteltävät asiat.

Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujen työryhmä on kokouksessaan 13.2.2020 hyväksynyt omalta osaltaan palvelusetelisääntökirjan uudistetun version ja todennut, että sääntökirja tulee hyväksyä seudun kuntien lautakunnissa maaliskuun aikana.

Päätösehdotuksen liitteenä on päivitetty Sääntökirja varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta laatuliitteineen sekä kuntakohtainen osio, jotka otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta hyväksytään 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Mika Vuori, Reija Huovila, Elina Kalliohaka, Sari Salomaa-Niemi, Vesa-Matti Kangas, Jaana Hartman, Henrik Hiekkataipale, Katri Mantere, Virpi Salovaara, Terhi Törnström, Mervi Tykkyläinen, Päivi Pöyhönen, Mikko Kanerva, palvelusetelipäiväkotien palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat