Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 47 Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset vuonna 2020 

TRE:11/12.04.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh. 050 554 5874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 2.1.2020. Hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä soveltavan liikunnan toiminta-avustusta haki 16 yhteisöä. Vuonna 2019 hakijoita oli 17. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä.

Vuoden 2020 soveltavan liikunnan avustusesitys on valmisteltu siten, että avustuskokonaisuuden määrärahasta säästetään 500 euroa. Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 24 500 eurolla. Vuonna 2019 soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia myönnettiin 25 000 euroa.

Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Avustus kohdennetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävään harrastustoimintaan.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan. Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin toimintaa.  Avustusesityksessä on huomioitu määrällisiä ja laadullisia painotuksia: toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve, toiminnan sisältö ja tavoitteellisuus.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 16 yhteisölle yhteensä 24 500 euroa. Vuonna 2019 myönnettiin 17 yhteisölle yhteensä 25 000 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2020 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä 12.3.2020 alkaen suunnittelija Susanna Lundströmin työhuoneessa, keskusvirastotalon 3. krs (Aleksis Kiven katu 14–16), sekä kokouspäivänä klo 15.30 alkaen kokoushuoneessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26818, soveltavan liikunnan avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2020 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Anne Lahtinen, Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Sanna Hakkarainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat