Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 19.3.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 35 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon tarkistaminen 1.8.2020 lähtien sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan kuntakohtaisen osion hyväksyminen 

TRE:1621/02.04.03/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi, puh. 050 345 1168, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä tuli voimaan 1.8.2009. Lailla on pyritty monipuolistamaan, tehostamaan ja joustavoittamaan palvelutuotantoa. Kunnalla on oikeus päättää, minkä palvelun järjestämiseksi palveluseteliä voidaan käyttää. Kunta myös hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää.

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta on tehnyt päätöksen päivähoidon palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta (12.4.2012 § 64). Sivistys- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt sääntökirjan yleisen osan päivitykset (22.3.2018 § 45) ja palvelusetelin arvon (24.5.2018 § 72) keväällä 2018. Sääntökirjan erityinen osa on päivitetty kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelän päätöksellä (4.6.2018 § 121).

Keskeisin muutos palvelusetelisääntökirjassa liittyy sääntökirjan muotoon. Kahden erillisen asiakirjan sijaan jatkossa olisi käytössä yksi yhteinen sääntökirja ja sen liitteenä kuntakohtainen osio. Kuntakohtainen osio sisältää palvelusetelin arvon ja muut kuntakohtaisesti määriteltävät asiat.

Palvelusetelin arvon tulee perustua siihen, että palvelusetelillä tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään kunnalliselta toimijalta. Palvelusetelituottajan tulee täyttää kunnan erikseen asettamat vaatimukset (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 5 §). Kunnan tulee määrätä palvelusetelin arvo siten, että se on asiakkaan kannalta tasavertainen kunnallisen palvelun kanssa. Varhaiskasvatuksen asiakkaan omavastuuosuus määritellään samoin periaattein kuin kunnan varhaiskasvatuksen maksut.

Palvelusetelituottajien saaminen Tampereelle ja Tampereen seudulle edellyttää, että palvelusetelin arvo on myös palvelun tuottajan kannalta realistinen, seutukunnallisesti kilpailukykyinen sekä mahdollistaa terveen ja asiakkaan kannalta laadukkaan yritystoiminnan. Tällä hetkellä Tampereella on 23 palvelusetelimallilla toimivaa päiväkotia ja palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa on noin 1350 lasta (v. 2018 lapsia oli 970). Tampereen varhaiskasvatuspalveluissa yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on 23%. Elokuussa 2020 avautuu kaksi uutta palvelusetelipäiväkotia.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 24.5.2018 § 72 varhaiskasvatuksen palvelusetelin korkeimmaksi arvoksi 1.8.2018 alkaen yli kolmivuotiaasta lapsesta 792,59 euroa kuukaudessa, suhdeluvun 1/7 mukaan. Alle kolmivuotiaan lapsen palvelusetelin arvo määräytyy kertomalla yli kolmivuotiaan palvelusetelin arvo 1,51:llä. Alle kolmivuotiaan palvelusetelin arvo on ollut 1.8.2018 alkaen 1196,81 euroa kuukaudessa.

Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. Indeksitarkistukseen tarvittavat tunnusluvut vahvistettiin helmikuussa 2020.

Indeksikorotuksen jälkeen palvelusetelipäiväkodin yli 3-vuotiaan lapsen varhaiskasvatuspaikan hinnaksi saadaan 1.8.2020 alkaen, 1/7 suhdeluvun mukaan, 826,00 euroa kuukaudessa. Alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvon kerroin on 1,51, jolloin arvoksi määräytyy 1247,00 euroa kuukaudessa. Sääntökirjan mukaan seuraava tarkistus tehdään vuonna 2022.

On tärkeää sekä perheiden että palvelutuottajien näkökulmasta, että koko seutukunnalla on saman suuruinen palveluseteli ja yhteinen sääntökirja. Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitystä on valmisteltu yhdessä Pirkkalan, Ylöjärven, Nokian, Kangasalan, Lempäälän, Oriveden ja Vesilahden kuntien kanssa. Tampereen kaupunkiseudun Hyvinvointipalvelujen työryhmä on kokouksessaan 13.2.2020 hyväksynyt omalta osaltaan palvelusetelisääntökirjan uudistetun version ja palvelusetelien arvot sekä todennut, että palvelusetelisääntökirja tulee hyväksyä seudun kuntien lautakunnissa maaliskuun aikana. Kunnat tulevat esittämään palvelusetelin uudeksi arvoksi kaikissa kunnissa 826,00 euroa kuukaudessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan kuntakohtainen osio ja palvelusetelin arvo hyväksytään. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Erikoissuunnittelija Sari Salomaa-Niemi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Mika Vuori, Reija Huovila, Katri Mantere, Elina Kalliohaka, Sari Salomaa-Niemi, Vesa-Matti Kangas, Tuija Salminen, Jaana Hartman, Henrik Hiekkataipale, Virpi Salovaara, Terhi Törnström, Mervi Tykkyläinen, Päivi Pöyhönen, Mikko Kanerva, palvelusetelipäiväkotien palveluntuottajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat