Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 157 Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2020-2021 

TRE:6837/12.06.01/2019

Valmistelija

 • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492 107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 4851 059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut vastaa perusopetuslain mukaisen kunnallisen esiopetuksen järjestämisestä. Esiopetusta järjestetään kouluilla sekä päiväkodeissa. Esiopetuksen järjestämisen paikat suunnitellaan vuosittain esioppilaiden määrän mukaisesti.

Lukuvuodelle 2020 - 2021 esiopetukseen ilmoittaudutaan  7.1.-21.1.2020. Lapsen esiopetuspaikka ohjautuu pääsääntöisesti tulevan koulupolun mukaisesti lapsen osoitteen mukaan ja näin ollen ilmoittautumislomakkeessa ei enää kysytä perheiden toivetta esiopetuspaikasta. Syksystä 2021 alkaen esiopetukseen ohjautumisessa noudatetaan erikseen määriteltyjä kasvun- ja opinpolkuja.

Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuonna 2020-2021 ovat seuraavat:

Länsi

Tesoman koulu

 • montessori

Tesoman koulu, Ikurin koulutalo

Tesoman koulu, Kalkun koulutalo

Tesoman koulu, Kalkunvuoren koulutalo

Lamminpään koulu

Raholan koulu

Raholan koulu, Harjun koulutalo

Hyhkyn koulu

Lielahden koulu

Lentävänniemen koulu

Keskusta

Wivi Lönnin koulu, Aleksanterin koulutalo

 • ranskan kieli

Juhannuskylän koulu, Johanneksen koulutalo

 • montessori

Kissanmaan koulu

Pispalan koulu

Sammon koulu

Sammon koulu, Sairaalakadun toimipiste

Tammelan koulu

 • saksan kieli
 • vuorohoidon esiopetus

Yksityiset koulut ja päiväkodit:

Sunshine Early Learning Centre (englannin kieli)

The English School of Tampere (englannin kieli)

Svenska Samskolan i Tammerfors (ruotsin kieli)

Koillinen

Kämmenniemen koulu

Kämmenniemen koulu, Terälahden koulutalo

Olkahisen koulu, Sorilan koulutalo

Olkahisen koulu

Messukylän koulu

Takahuhdin koulu

Takahuhdin koulu, Irjalan koulutalo

Linnainmaan koulu

Atalan koulu

Leinolan koulu

Yksityiset koulut ja päiväkodit:

Kristillinen koulu

Kaakko

Etelä-Hervannan koulu, Konetalo

Etelä-Hervannan koulu, Pelipuiston koulutalo

Ahvenisjärven koulu, Pohjois-Hervannan koulutalo

Ahvenisjärven koulu, Hallilan koulutalo

Ahvenisjärven koulu, Kanjonin koulutalo

Kaukajärven koulu

Annalan koulu

Annalan koulu, Metsäniityn koulutalo

Annalan koulu, Karosen koulutalo

• montessori

Vehmaisten koulu

Etelä

Peltolammin koulu

Koiviston koulu

Härmälän koulu

Härmälän koulu, Talvitien koulutalo

Vuoreksen koulu

Mustametsän päiväkoti

Yksityiset koulut ja päiväkodit:

Tampereen Rudolf Steiner -koulu

 

Esiopetuksen järjestämispaikat vuoro- ja iltahoitoa tarvitseville lukuvuonna 2020-2021

Vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään

 • hoito Vellamon päiväkodissa; esiopetus Tammelan koululla.

Iltahoitoa tarvitsevien lasten esiopetus ja päivähoito järjestetään seuraavasti:

 • hoito Pappilan päiväkodissa; esiopetus Takahuhdin koululla

 • hoito Kukkapellon päiväkodissa; esiopetus koulupolun mukaisesti joko Talvitien tai Härmälän koululla

 • hoito Hervannan päiväkodissa; esiopetus Kanjonin koululla

 • hoito Tesoman päiväkodissa; esiopetus Tesoman koululla

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Esiopetuksen järjestämisen paikat lukuvuodelle 2020-2021 hyväksytään perustelutekstin mukaisesti.

Esiopetukseen lukuvuodelle 2019-2020 ilmoittaudutaan 7.1.2020-21.1.2020.

Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry:n kannanotto ja adressi merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry:n kannanotto ja adressi merkitään tiedoksi. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Varajäsen Kukka Kunnari poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Hanna Salo poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Kirsi Lahtinen, Pia Mikkola, Tanja Moisala, Elli Rasimus, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Sari Salomaa-Niemi, Katri Mantere, päiväkodin johtajat, perusopetuksen rehtorit, Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry, adressin yhteyshenkilö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.