Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan asian "Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelman hyväksyminen".

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Lautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä käsitellä pykälän 157 pykälän 149 jälkeen ja pykälän 161 pykälän 151 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)