Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 161 LISÄPYKÄLÄ: Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelman hyväksyminen (lisäpykälä) 

TRE:6917/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Lakka Antti, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kalevanpuiston koululla havaittiin sisäilmaongelmia vuonna 2018. Sisäilmatyöryhmä päätti,​ että toiminta koulun tiloissa tulee järjestää muualle. Keväällä 2019 väistötilaselvityksessä päädyttiin siirtokelpoiseen väistötilaan,​ johon tulisi tilat koululle ja samoissa tiloissa toimivalle Erho-yksikölle sekä Pirkanmaan Voimia Oy:n jakelukeittiölle. Siirtokelpoinen väistötila sijoittuu Vuoreksen kaupunginosaan.

Uusi moduulirakenteinen väistötila on yksikerroksinen ja sen suunnittelussa on otettu huomioon Kalevanpuiston koulun ja Erho-yksikön erityistarpeet. Rakennuksen laajuus on 2.045 bruttoneliötä.

Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailutti siirtokelpoisen rakennuksen hankinnan kvr-urakkana kansallisen hankintamenettelyn mukaisesti kesä-lokakuussa 2019 ja teki ehdollisen toimittajan valintapäätöksen 4.10.2019. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Temporent Oy (ly 2622330-9) sisältäen suunnittelun ja rakentamisen. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa T:mi Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta, joka on sopimussuhteessa Temporent Oy:öön.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä toimii hankepäällikkö Antti Lakka. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tilaelementtien valmistuksella tammikuussa 2020 ja hankkeen on määrä valmistua toukokuussa 2020 siten,​ että rakennus on otettavissa käyttöön elokuussa 2020. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus.

Hanke toteutetaan kaupungin ulkopuolisen rahoittajan rahoittamana. Kaupunki vuokraa rakennuksen tilat 5 vuoden leasing-sopimuksella, minkä jälkeen on mahdollisuus lunastaa rakennus omaksi tai jatkaa leasing-sopimusta 15 vuodella. Kustannusarvio on saatujen urakkatarjousten ja arvioitujen muiden kustannusten perusteella 4,75 M€ (alv 0 %), josta neliöhinnaksi tulee 2.323 €/br-m2. Tampereen kaupungin, valitun urakoitsijan ja leasing-rahoituslaitoksen välisistä suhteista sovitaan rakennuttamissopimuksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Puistokoulu Vuores -hankkeen toteutussuunnitelma hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Niko Suoniemi, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Petri Peltonen, Tuila Saarentaus, Harri Haraholma, Elina Lahti, Temporent Oy/ frank.blomqvist@adapteo.com, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.