Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 158 Luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan ja perusopetuksen lehtorin virkojen perustaminen hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään 

TRE:7000/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut 650 oppilaalla viime lukuvuodesta ja lukuvuoteen 2020-2021 oppilasmäärän ennustetaan nousevan 500 oppilaalla. Väestöennusteiden mukaan kasvun ennustetaan yhä jatkuvan tulevina vuosina.  Perusopetuksen oppilasmäärien kasvaessa on tarve perustaa 18 uutta luokanopettajan virkaa 1.8.2020 alkaen.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut samassa suhteessa oppilasmäärän kasvuun nähden ja tästä johtuen on tarve perustaa seitsemän uutta erityisluokanopettajan virkaa ja yhdeksän uutta erityisopettajan virkaa 1.8.2020 alkaen.

Perusopetuksessa suomea toisena kielenä (S2) opiskelevien määrä on myös noussut. Suomi toisena kielenä opetusta tulee vahvistaa perustamalla kaksi uutta äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) virkaa.

Esitetään että kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään perustetaan 18 luokanopettajan virkaa, seitsemän (7) erityisluokanopettajan virkaa, yhdeksän (9) erityisopettajan virkaa ja kaksi (2) äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) virkaa 1.8.2020 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin. Esitetyt virat ovat vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa ja virkoihin on varattu palkkarahat.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Hyvinvoinnin palvelualue, kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmä

Tehtävänimike: luokanopettaja, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä)

Esimies: rehtori

Palvelussuhteen laji: virka

Peruspalkka: kelpoisuuden mukaan

luokanopettajat 2708,26€/kk tai 2924,93€/kk
erityisluokanopettajat ja erityisopettajat 2945,27€/kk
perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä) 2924,93€/kk

Asema: muu

Esimiesasema: ei

Työaikajärjestelmä: opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika

Koko/osa-aikaisus: kokoaikainen

Opetusvelvollisuus: 24 (luokanopettajat),  22 (erityisluokanopettajat), 24 (erityisopettajat), 18 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Rinnastus vakanssiin: 10002877 (luokanopetus), 10001761 (eritysluokanopetus), 10009406 (erityisopetus), 10001707 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä )

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Hyvinvoinnin palvelualueelle kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään perustetaan 18 luokanopettajan virkaa, seitsemän (7) erityisluokanopettajan virkaa, yhdeksän (9) erityisopettajan virkaa, kaksi (2) perusopetuksen lehtorin virkaa (äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä) 1.8.2020 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Satu Koski, Raita Heinänen, Marjut Heikkinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.