Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 150 Messukylän koulun puurakennusten 1 ja 2 sekä kivirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma 

TRE:6365/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve

Tärkeimmät mitoitusperusteet ja tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. Rakennuksen pääkäyttäjä on opetus- ja kasvatuspalvelut. Tilat on suunniteltu noin 350 oppilaalle. Henkilökunnan määrä on yhteensä noin 35 h. Hankesuunnitelman mukainen laajuus yhteensä: bruttoala 2.908 brm2, huoneistoala 2.156 htm2 ja tilaohjelman mukainen hyötyala 1.886 hym2.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa lokakuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä tammikuussa 2021. Rakennustyöt vaiheistetaan ja ne on tarkoitus ajoittaa helmikuun 2021 ja marraskuun 2023 väliselle ajalle. Rakennukset otetaan vaiheittain käyttöön tammikuussa 2022 / rakennus 2, 2023 / rakennus 1 ja 2024 / kivirakennus.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Messukylän koulu sijaitsee Messukylän kaupunginosassa osoitteessa Messukylänkatu 35, 33700 Tampere.  Kiinteistötunnus 837 - 020 - 5101 - 5. Etäisyys keskustorilta on noin 7 km. Tarveselvityksen mukaisesti vanhimmat koulurakennukset 1, 2, ja kivirakennus perusparannetaan sekä piha-aluetta kunnostetaan. Lisärakennus ei ole mukana hankkeessa.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Joitakin tarkennuksia kuitenkin tehtiin:

  • kivirakennus: käsityön tilojen perusratkaisua sekä aula- ja eteistilojen sekä oppilashuollon tilajärjestelyjä tarkennettiin. Käytöstä poistettu tiilinen savupiippu poistetaan
  • puurakennus 2: wc-tilojen ja puku- ja pesutilojen kokonaisuutta tarkennettiin
  • piha-alue: lisättiin polkupyörätelineet hankkeeseen

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1965.  Kaavamääräys on YO (opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Kaavamääräyksen 33 % mukaan rakennusoikeutta tontilla on noin 5681 m2. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Tontilla ei ole autopaikkamääräyksiä. Tampereen kaupunki on lunastanut samassa korttelissa sijaitsevat koulun viereiset tontit 1 ja 4. Tavoitteena on rakentaa uusi Messukylän 160 lapsen päiväkoti koulun välittömään läheisyyteen, jolloin koulusta ja uudesta päiväkodista pihoineen muodostuu yhtenäinen kokonaisuus. Uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen vanhasta Messukylän päiväkodista voidaan luopua. Asemakaavamuutostyö käynnistyy syksyllä 2019. Uuden päiväkodin toteutus on esitetty vuoden 2019 talonrakennusohjelmassa vuosille 2020 - 2021.

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat kohtuullisen hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Messukylänkadulla noin 200 metrin päässä rakennuksesta. Messukylänkadun alikulkutunneli sijaitsee tontin eteläpuolella. Asemakaavavaiheessa arvioidaan ja tehdään päätös mahdollisista liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä lähialueella. Kivirakennuksen huoltoyhteys tapahtuu jatkossa viereisen puistoalueen huoltoreitin kautta. Huoltopiha rajataan aidalla välituntipihasta.

Koulun nykyisen tontin koko on 17 216 m2. Tonttia rajaa pohjoisessa ja lännessä Kyläojankatu, idässä Fanny Nymanin puisto ja hautausmaa, etelässä Messukylänkatu. Nykyiset autopaikat sijaitsevat Kyläojankadun puolella, paikkoja on tällä hetkellä yhteensä noin 6 kpl (väistötila on rakennettu pääosin nykyisten autopaikkojen alueelle). Ajoyhteydet tontille ovat Kyläojankadun kautta. Keittiön huoltoyhteys ja piha sijaitsevat lisärakennuksen itäpäässä. Kivikoulun huoltoajo tapahtuu viereisen puiston huoltoreitin kautta. Koulun välituntipihan koko on noin 6 000 m2 (17,5 m2/oppilas). Välituntipiha uudistetaan hankkeessa, arvioitu kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 6 500m2. Lisärakennuksen viereen rakennetaan uudet kulkuportaat. Hyväkuntoiset, olemassa olevat leikkivälineet (kaksi kiipeilytelinettä, keinut, hiekkalaatikko, palloseinä ja parkour-telineet 6 kpl) siirretään kunnostuksen ajaksi pois ja asennetaan takaisin toteutussuunnitteluvaiheessa määritettäviin paikkoihin. Sijoituksessa huomioidaan esi- ja alkuopetuksen keskittäminen kivirakennukseen. Messukylänkadun vastainen puuaita uusitaan. Pihalle sijoitetaan 200 kpl polkupyörätelineitä, joista puolet on katettuja. Telineet ovat ns. runkolukittavaa mallia. Telineet sijoitetaan hajautetusti lähelle oppilaiden saapumisreittejä. Lopullinen auto- ja polkupyöräpaikkamäärä päätetään ja toteutetaan tulevan asemakaavamuutoksen ja päiväkodin suunnittelun yhteydessä.

Koulu koostuu neljästä erillisestä rakennuksesta. Puurakennuksessa 1 on yhteensä neljä isoa opetustilaa, kaksi pienempää pienryhmätilaa sekä eteis- ja wc-tiloja. Puurakennuksessa 2 on kaksi isompaa opetustilaa, pienempiä opetustiloja, joiden koot vaihtelevat välillä 11m2 - 47m2, sekä pieni henkilökunnan puku- ja pesutila ja eteis- ja wc-tiloja. Kivirakennuksessa on yhteensä kuusi isompaa opetustilaa, pienempiä opetustiloja, koko henkilökunnan yhteiset tauko- ja työtilat, oppilashuollon tilat sekä käsityön tilat.

Rakennus 1 on yksikerroksinen. Isoja tilamuutoksia ei tehdä. Yksi aulan yhteydessä oleva varasto poistetaan ja lisätään yksi wc-tila sekä siivouskomero muutetaan wc-tilaksi sekä portaan vieressä sijaitseva varasto muutetaan siivoustilaksi. Rakennuksen alkuperäisyysaste on suuri ja rakennushistorialliset arvot huomioidaan suunnittelussa, mm. vanhat kaakeliuunit säilytetään sekä osa tilapinnoista mahdollisuuksien mukaan. Ullakolle rakennetaan uusi iv-konehuone.

Rakennus 2 on osin kaksikerroksinen. Isoja tilamuutoksia ei tehdä. 1. kerroksessa pohjoispäässä sijaitseva opettajien työtila muutetaan puku- ja pesutilaksi, lisäksi wc-tilat rakennetaan uudelleen. Oppilaat kulkevat tiloihin kolmea reittiä. Yksi sisäänkäynneistä rakennetaan esteettömäksi madaltamalla sisäänkäyntitasoa ja rakentamalla henkilönostin rakennuksen sisälle. Vastaavasti vanha ulkopuolinen luiska poistetaan (luiska ei täytä nykymääräysten vaatimuksia). Oppilaiden eteistiloja selkiytetään ja niihin sijoitetaan naulakot ja kenkätelineet. Esiopetusta varten eteiseen sijoitetaan kuivauskaapit ja vesipiste. 1. kerrokseen rakennetaan inva-wc. Toisen ison opetustilan ja pienemmän opetustilan välille rakennetaan siirtoseinä. 2. kerroksen entiset oppilashuollon tilat muutetaan kahdeksi opetustilaksi. Tilojen yhteyteen rakennetaan eteistila ja wc-tilat. Ullakkotilaan rakennetaan uusi iv-konehuone. Rakennuksen 1. kerrokseen tehdään oppilashuollon väliaikaiset tilat kivirakennuksen perusparannuksen ajaksi.

Kivirakennuksessa oppilaiden kulku tiloihin tapahtuu portaan B kautta. Esteetön yhteys kerroksiin on suunniteltu portaan A kautta. Esi- ja alkuopetuksen luokkien 0-2 kokonaisuus keskitetään kivirakennukseen. Kellarikerroksessa sijaitsevat käsityön tilat, teknisiä tiloja, henkilökunnan puku- ja pesutilat, siivouskeskus ja varastotiloja. 1. kerroksessa sijaitsee kolme isoa opetustilaa, oppilaiden eteistila, johon sijoitetaan naulakot ja kenkätelineet. Osa entisestä eteistilasta muutetaan avoimeksi oppimisalueeksi. Wc-tiloja järjestellään uudelleen. Kaksi pientä opetustilaa muutetaan henkilökunnan työ- ja taukotiloiksi. Välikerroksessa (2. kerros) sijaitsee henkilökunnan työtiloja ja wc-tiloja. 3. kerroksessa sijaitsee kolme isoa opetustilaa, oppilashuollon tilat ja yhteiskäyttöinen neuvotteluhuone. Osa entisestä eteistilasta muutetaan avoimeksi oppimisalueeksi. Wc-tiloja järjestellään uudelleen. Ullakolle rakennetaan uudet iv-konehuoneet. Hissi uusitaan. Kaikki tilapinnat ja kalusteet uusitaan.

Lisärakennuksessa (ei hankkeessa mukana) sijaitsee keittiö ja ruokasali, liikuntasali puku- ja pesutiloineen, väestönsuoja / henkilökunnan sosiaalitilat, kaksi opetustilaa (tekstiilityö ja musiikki/kuvaamataito). Opetustilat ovat myös perusopetuksen tiloja (mukana koulun oppilasmäärän rakenteellisessa mitoituksessa).

Rakennuksista suunnitellaan ja rakennetaan terveelliset ja turvalliset noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä.

Rakennuksissa todetut ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäisiä helposti huollettavia materiaaleja. Rakenneratkaisuissa otetaan huomioon rakennusten historialliset arvot mahdollisimman hyvin, tinkimättä rakenteiden toimivuudesta.

Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmanvaihtojärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja varmistetaan silloin tehtävien laskelmien perusteella, että asetetut tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti.

Investointi- ja käyttökustannukset

Messukylän koulun perusparannuksen kivirakennuksen ja puurakennusten 1 ja 2 yhteenlaskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio on 7.200.000 €. Tarveselvitysvaiheen yhteenlaskettu kustannusarvio oli yhteensä 7.035.000 €.

Kustannusten nousu johtuu pääosin kivikoulun teknisen työn tilojen tarkentuneista tarpeista.

Vuoden 2020 pormestarin talousarvioesityksessä hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2020 - 2023 yhteensä 7.035.000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Rakennuksen 1 valmistuttua vuonna 2023 vuosivuokra on yhteensä 145.091 euroa, jonka maksaa opetuspalvelut kokonaisuudessaan.

Rakennuksen 2 valmistuttua vuonna 2022 vuosivuokra on yhteensä 194.235 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut 94.233 euroa ja kasvatuspalvelut (esiopetus) 100.002 euroa.

Kivirakennuksen valmistuttua vuonna 2024 vuosivuokra on yhteensä 439.348 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut 413.719 euroa, avo- ja asumispalvelut 25.629 euroa.

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Lopullinen erillisurakoiden ja – hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Messukylän koulun puurakennusten 1 ja 2 sekä kivirakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Varajäsen Aku-Paulus Sajakorpi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Pia Mikkola, Karita Boström, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Petri Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.