Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 153 Taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteiden päivittäminen ja siirtymäajan jatkaminen 

TRE:6871/12.01.01/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 11.12.2014 Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet. Ohjausperiaatteilla varmistettiin yhtenäiset taiteen perusopetukseen liittyvät käytännöt Tampereella, kuten opetustoimiluvan myöntämisperusteet. Lisäksi ohjausperiaatteissa kuvattiin opetustoimiluvan haku- ja päätösprosessi, toiminnan arviointi sekä toimintaan liittyvien muutosten käsittely ja tilanteet, joissa kaupunki voi laittaa vireille opetustoimiluvan peruuttamisen.

Ohjausperiaatteita tulisi nyt päivittää huomioiden toimintaa säätelevän normiperustan muutokset, kuten Opetushallituksen 20.9.2017 määrittelemät uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä uuden tietosuojalain vaatimukset. Lisäksi esitetään teknisluonteisia organisaatiorakenteen muuttumiseen liittyviä korjauksia sekä pieniä muutoksia mm. hakukäytäntöihin liittyen. Muutokset on valmisteltu pormestarin asettamassa taiteen perusopetuksen ohjausryhmässä.

Hyväksyessään ohjausperiaatteet vuonna 2014 lautakunta päätti, että ne otetaan käyttöön vaiheittain. Uusien hakijoiden osalta periaatteita noudatettiin vuoden 2015 alusta alkaen, kun taas toimintansa aiemmin aloittaneille oppilaitoksille annettiin 5 vuoden siirtymäaika. Tämän päätöksen mukaisesti siirtymäaika päättyy 31.12.2019. Siirtymäaikaa esitetään jatkettavaksi 31.7.2021 saakka, jotta päättymisajankohta olisi sama, jolloin ilman uutta opetussuunnitelmaa toimivien oppilaitosten toiminta taiteen perusopetuksen tarjoajina päättyy. Siirtymäajan jatkamisella varaudutaan myös mahdollisiin valtakunnallisiin uudistuksiin, joita Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista saattaa aiheuttaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Päivitetyt Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet hyväksytään.

Jatketaan siirtymäaikaa ohjausperiaatteiden soveltamisessa siten, että toimintansa ennen vuotta 2015 aloittaneet oppilaitokset voivat toimia kaupungin opetustoimiluvalla 31.7.2021 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Minna Luoma, Suvi Hartikainen, Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo, Päivi Varjosalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.