Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 152 Taiteen perusopetusta antavien yksiköiden toimintakertomus 2018-2019 

TRE:6870/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (813/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Edelleen laissa (7 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista 20.9.2017. Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien on tullut olla oppilaitosten käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaan. Tampereella oppilaitoksia, joissa ei ole käytössä uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa, on vielä 4. Näissä oppilaitoksissa uudet oppilaat eivät opiskele taiteen perusopetuksen piirissä, mutta ennen 1.8.2018 aloittaneet voivat opiskella entisen opetussuunnitelman mukaan 31.7.2021 saakka.

Vuodesta 2005 alkaen Tampereen kaupungilla on toiminut pormestarin nimeämä työryhmä, joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle.  Lukuvuodesta 2008–2009 alkaen oppilaitosten toimintaa on seurattu vuosittain toteutetulla toimintakertomus-kyselyllä. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien on kyselyn yhteydessä toteutettu taiteen perusopetukseen kehitetyn Virvatuli-itsearviointimallin mukaista laadullista arviointia, jonka tarkoitus on paitsi kerätä tietoa, myös aktivoida oppilaitoksia arvioimaan omaa toimintaansa eri näkökulmista. Lukuvuonna 2018–19 tämä itsearviointiteema oli uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Kooste kyselyn keskeisimmistä tiedoista on esityksen liitteenä.

Taiteen perusopetuksen oppilaitoksia oli lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 32. Luvussa on mukana sekä opetusministeriön että kaupungin luvalla toimivat yksiköt.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen toimintakertomus lukuvuodelta 2018–2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Heli Tiainen, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Janita Rannisto, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo, Päivi Varjosalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)