Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.11.2019

§ 159 Valtuustoaloite esittävien taiteiden koulutuksen kehittämiseksi Tampereella yhdessä eri alan toimijoiden kanssa osaksi Tampere3 kokonaisuutta - Elina Sirén ja Heinivaho Matti 

TRE:7523/12.00.01/2016

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Tampereelle perustetaan korkeatasoinen esittävien taidealojen koulutusjatkumo (musiikki, tanssi ja teatteri) aina taiteen perusopetuksesta tohtoriopintoihin asti yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa osaksi uutta Tampereen yliopistoa.

Pormestari Lauri Lyly asetti 5.12.2018 työryhmän pohtimaan, miten alan toimintaympäristöä ja koulutusta voitaisiin Tampereella kehittää. Elokuussa 2019 pormestarille luovutetussa loppuraportissaan työryhmä on luonut vision esittävien taiteiden tilasta vuodelle 2030 ja esittää lukuisia toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. Vision mukaan Tampere on vuonna 2030 Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki. Merkittävin ehdotus vision toteuttamiseksi on, että Tampereelle tulisi perustaa taidekampus, joka olisi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä taiteiden koulutus- ja esitystoiminnan keskus.

Työryhmä toteaa raportissaan, että Tampere kulttuurielämältään ja -tarjonnaltaan vireänä kasvukeskuksena ja korkeakoulukaupunkina tarjoaa erinomaiset lähtökohdat ja ympäristön esittävien taiteiden korkeakoulutuksen järjestämiselle sekä koulutuspolkujen kehittämiselle. Tampereella on runsaasti alan korkeakoulutusta tukevia työelämän ja eri koulutusasteiden toimijoita. Opetusta annetaan varhaiskasvatuksesta aina tohtorin tutkintoon asti. Kouluttautua voi sekä harrastajaksi että ammattilaiseksi. Laaja toimijakenttä ja näiden keskinäinen erilaisuus ovat Tampereelle ja koko kaupunkiseudulle rikkaus, joka turvaa elävän ja monipuolisen kulttuurielämän jatkuvuuden.

Kulttuuritoimijoiden yhteistyön mahdollisuudet Tampereella ovat hyvät verrattuna muihin kaupunkeihin ja yhteistyö on monipuolista. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea kaupungin koko: tekijöitä on paljon, mutta useimmilla on oma erikoistumisalueensa ja tekijät ovat toisilleen tuttuja. Kilpailua on sopivasti. Työryhmä oli kuitenkin yksimielinen siitä, että yhteistyön koko potentiaalia ei hyödynnetä tällä hetkellä.

Koulutustoimijoista tiiviimmin yhteistyötä tekevät Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelma ja Tampereen konservatorio. Vuodesta 2012 alkaen Tampereen Musiikkiakatemia on ollut tämän yhteistyön tunnus. Musiikkiakatemian nimissä kehitetään ja toteutetaan mm. yhteismusisointi-, produktio- ja konserttitoimintaa. Yhteistyö sisältää myös kummankin organisaation henkilöstöjen työpanosten, sekä tilojen ja välineistön yhteistä hyödyntämistä ja henkilöstöjen kehittämistä.

Tampereen teatteritoimijat aloittivat vuonna 2006 yhteistyön, jonka tunnuksena on toiminut otsikko “Teatteripääkaupunki”. Tiimin päätavoitteina on ollut pitää yllä Tampereen mainetta Teatteripääkaupunkina, näkyä yhdessä ympäri Suomea ja toimia alueen teatteritoimijoiden tukiverkostona. Teattereilla, festivaaleilla ja orkesterilla on myös oma tiedotuslehti Aplodi.

Tampereella taiteen perusopetuksen ohjausryhmä valmistelee taiteen perusopetukseen liittyvät asiat sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Täten ohjausryhmällä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että Tampereen kaupungin opetustoimiluvalla toimivat oppilaitokset toimivat taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetuksen mukaan. Ohjausryhmä toimii myös laajemmin taiteen perusopetuksen koordinaatiorakenteena tarjotessaan asiantuntija-apua sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksia oppilaitoksille. Ohjausryhmään kuuluvat Tampereen kaupungin edustajien lisäksi ministeriön luvalla toimivien oppilaitosten edustajat.

Myös koulutustoimijoiden ja ammattiorganisaatioiden välillä on sujuvaa, molempia hyödyttavää yhteistyötä. Esimerkiksi Musiikkiakatemia tekee yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa orkesteriakatemian muodossa. Orkesteriakatemiassa opiskelijat saavat työelämäyhteyden kautta opetusta orkesterisoitossa, koesoittovalmennuksessa ja esiintymisessä. Sorin Sirkuksella on puolestaan vuosien yhteistyö teattereiden ja Yleisradion kanssa. Näyttelijöitä on turvattu ja koulutettu esimerkiksi laskeutumisissa, lennoissa ja akrobatiaa vaativissa tempuissa. Sirkuslaiset ovat olleet mukana näytelmissä tuomassa tarvittavaa taitoa ja lisäväriä näytelmiin sekä olleet mukana tekemässä TV-taltiointeja, musiikkivideoita, vaarallisten kohtausten stunt-työtä ja paljon muuta. Monipuolinen tekniikan, puvustamon ja lavastamon tietotaidon vaihto ja avunanto on toimivaa.

Nyky-yhteistyön lisäksi työryhmän jäsenet toivovat keskinäisen yhteistyön syventämistä mm. alan kehittämisen, edunvalvonnan, yritysmaailman yhteyksien ja koulutuksen puitteissa.

Taide- ja kulttuurialan opetusta tarjoavilla koulutustoimijoilla on opetusroolinsa lisäksi lukuisia muita merkityksiä. Ne tarjoavat oppilailleen harrastuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia luovuuden ilmaisuun. Koulutustoimijat ylläpitävät esittävien taiteiden jatkuvuutta ja kasvattavat uusia yleisöjä. Koulutustoimijat ovat myös merkittäviä konsertti- ja tapahtumajärjestäjiä. Vuonna 2018 koulutustoimijat järjestivät noin 920 yleisötilaisuutta, jotka keräsivät yli 90 000 hengen yleisön. Oppilaitosten järjestämien konserttien ja näytösten lisäksi opiskelijat ovat merkittävä voimavara kaupungin muulle kulttuurielämälle: he esiintyvät itsenäisesti tapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa, konsertoivat puistoissa ja keikkapaikoissa ja opettavat taitojaan eteenpäin.

Tutkimus ja alan kehittäminen on kiinteä osa toimintaa lukuisilla toimijoilla. Tampereen korkeakouluyhteisö mahdollistaa koulutuksen ja tutkimuksen esittävien taiteiden ja niiden pedagogiikan sekä muiden alojen rajapinnoilla, mikä voi parhaimmillaan tuottaa uusia monialaisia avauksia ja innovaatioita. Esimerkkinä musiikkialan tutkimuksesta ja kehittämisestä on Digisti yhdessä -hanke, missä luodaan ja kehitetään ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmassa on puolestaan käynnissä eri tieteenalojen kanssa toteutettava, kansainvälisesti palkittu digitaalisen oppimisen etalasnäolohanke Telepresence in Performance Training and Performing Arts.

Työryhmä päätyi ehdottamaan tärkeimpänä asiana, että Tampereelle tulee synnyttää eri toimijoita kokoava taidekampus, jossa esittävillä taiteilla on keskeinen asema ja joka mahdollistaa monimuotoisesti taiteellisen työskentelyn. Lähellä keskustaa raitiotien varrella sijaitseva nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös kansainvälistä huomiota ja tukisi Tampereen kaupungin strategisia tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä, ja edistäisi matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat tulee ratkaista lähitulevaisuudessa. Usean toimijan yhteistyöllä toteuttama tilaratkaisu tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön yhteistä käyttöä ja monipuolistaisi esittävien taiteiden oppimisympäristöjä. Yhteistyöllä voitaisiin kehittää huipputasoisia fyysisiä ja digitaalisia puitteita esitystoiminnalle ja koulutukselle, jotka yhdessä osaavan ja monipuolisessa työympäristössä yhä kehittyvän henkilökunnan kanssa takaisi Tampereen aseman valtakunnallisena ja eurooppalaisena esittävien taiteiden osaamisen keskuksena. Kestävä tilaratkaisu mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä koulutuksen kansallisen ja kansainvälisen kehittämisen. Valmistelutyössä tulee huomioida laajasti koko taiteen kenttä ja koulutuksen järjestäjät.

Esittävien taiteiden kampuksen lisäksi työryhmä on tunnisti useita muita, kaupunkistrategiaa ja toimijoiden osaamista ja potentiaalia tukevia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vision toteuttamiseksi.

Tampereen esittävien taiteiden nykytilan säilyttämiseksi ja kehittämiseksi on tehtävä yhteistä edunvalvontaa niin kaupunkiorganisaation sisällä kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Raportissa esitetyt faktat Tampereen esittävien taiteiden alueellisesta ja valtakunnallisesta roolista on nivottava osaksi kaupungin muuta edunvalvontaa, osaksi keskeisten toimijoiden viestintää sekä osaksi poliittista päätöksentekoa.

Koulutusorganisaatioiden välisen nykyisen yhteistyön päälle tulee rakentaa syvempää ja rakenteellisempaa yhteistyötä. Toimijat voivat hankkia yhteisiä koulutuksia henkilöstölle ja kehittää yhdessä yleisötyön muotoja. Kehitys- ja tutkimustoimintaa tehdään tulevaisuudessa yhdessä. Taidelaitosten ja ammattitoimijoiden tulisi osallistua koulutuksen suunnitteluun alan paikallisten osaamistarpeiden täyttämiseksi.

Kaupungin tulee ottaa vahvempi rooli alueen kulttuuritoimijoiden verkostoitumisen edistäjänä ja ottaa osaa toimijoiden yhteistyöryhmiin. Kaupungin tulee myös vahvistaa rooliaan aineettomiin oikeuksiin perustuvan liiketoimintaosaamisen koordinoijana ja luoda alustoja yrityselämän ja taidetoimijoiden kohtaamisille. Kaupungin tulee tuottaa ja koordinoida tietoa kulttuuritoiminnan vaikuttavuudesta Tampereen kaikkien toimijoiden käytettäväksi. Yhteistyön laajentamisella tavoitellaan myös kansainvälisyyden vahvistamista.

Tampereen tulisi nostaa asukas-, sidosryhmä- ja matkailumarkkinoinnissaan esiin vahvasti alueen laadukasta kulttuuritoimintaa ja esittäviä taiteita sekä kokonaisuutena että yksittäisten toimijoiden kautta. Myös kattavan koulutuksen tulisi näkyä kaupungin markkinoinnissa. Markkinointia voidaan tehdä osana kaupungin omaa toimintaa, osana Euroopan kulttuuripääkaupunkihakuprosessia sekä osana Visit Tampereen sopimuksia. Taiteen ja henkisen pääoman esiin nostaminen on erittäin tärkeää infrahankkeiden rinnalla.

Työryhmän mukaan esittävien taiteiden toimijoiden resurssit tulee turvata ja niitä tulee vahvistaa, jotta kaupungin strategiset tavoitteet toteutuisivat. Tämä edellyttää myös valtakunnallista vaikuttamista valtionrahoituksen vahvistamiseksi.

Lisäksi työryhmä esittää raportissa esitettyjen avauksien sisällyttämistä valmisteilla olevaan Tampereen kulttuuristrategiaan sekä osaksi Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Elina Sirénin ja Matti Heinivahon aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)