Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 12 Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:5816/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2021 festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusten hakuaika oli 2.-30.11.2020. Määräaikaan mennessä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusta haki 23 yhteisöä. Vuonna 2020 hakijoita oli 23.

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan avustusmäärärahat säilyvät ennallaan. Määräraha vuodelle 2021 on 595 000 euroa.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää vakiintuneiden festivaalien ja kulttuuritapahtumien toteuttamiseen. Avustuskokonaisuudelle on määritelty arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sikula 24.10.2019).

Festivaalin tai tapahtuman tulee olla järjestetty vähintään kaksi kertaa ja tapahtuman järjestäjällä olla potentiaalia ja kykyä kehittää sitä edelleen. Festivaaliksi katsotaan kulttuuritapahtumat, jotka ovat kestoltaan 2-10 päivää ja sisältävät merkittävissä määrin esitystoimintaa. Myös yksipäiväisiä tapahtumia voidaan avustaa, mikäli niiden merkittävyys taiteenalansa kentässä on erityisen suuri. Avustus on tarkoitettu festivaaleille ja tapahtumille, jotka ovat ammattimaisesti toteutettuja ja merkittäviä kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai alueellisesti katsottuna. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan monipuolisuus sekä kulttuurin saavutettavuus.

Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja vaikuttavuus sekä laajuus. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen sekä tapahtuman taloudelliseen tilanteeseen. Tapahtuman talouden tulee olla tasapainossa ja kirjanpidon asianmukaisesti hoidettu. Julkisen tuen osuus kaikista menoista saa olla maksimissaan 80 %.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia sivistyspalvelujen palvelualueen hallinnosta, kulttuurin palveluryhmästä ja elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Tapahtumapalvelut-yksiköstä.

Avustusta esitetään myönnettäväksi 16 yhteisölle yhteensä 502 143,63 euroa, josta raha-avustusta on 458 000 euroa ja tila-avustuksia 44 148,64 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista verrattuna vuosien 2018, 2019 ja 2020 avustussummiin.

Tampereen Elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry, Tampereen Teatterikesä ry sekä Pispalan Sottiisi saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla on kyseisistä tiloista vuokrasopimus kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan.

Koronaepidemian vuoksi festivaalinsa vuonna 2020 peruuttamaan joutuneista yhdistyksistä Teatteri Mukamaksen kannatusyhdistys ry:n ja Tampereen Flamencoyhdistys ry:n toiminta-avustus siirretään kokonaisuudessaan vuodelle 2021. Tampereen Teatterikesä ry:n vuoden 2020 toiminta-avustus siirretään osittain vuodelle 2021. 

Arvioinnin perusteella TamRoma ry:n ja Ikurin Vire ry:n järjestämät tapahtumat eivät täytä avustuskriteereihin kirjattuja edellytyksiä. Nämä hakemukset siirretään kulttuurin palveluryhmään tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi. Hiedanrannan kulttuuritoiminnan tukemiseen on varattu oma budjetti, josta kulttuurin tuotantotuin tuetaan alueella järjestettävää kulttuuritoimintaa. Tällä perusteella myös TreUg.nyt-kannatusyhdistys ry:n hakemus on siirretty kulttuurin palveluryhmään tuotantotukihakemuksena käsiteltäväksi. Ilmiö-tuotanto Oy:n ja RH Entertainment Oy:n hakemukset hylätään, koska avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi (Avustustoiminnan yleisen periaatteet, kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019).

Hakemusasiakirjoja voi pyytää nähtäväksi tapahtumakoordinaattori Anna Szalaylta, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 800 4836.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset vuodelle 2021 myönnetään liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 25801, festivaalit ja suuret yleisötapahtumat.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Joni Lehtimäki ja Aku-Paulus Sajakorpi ilmoittivat Teatterikesän hallituksen jäseninä olevansa esteellisiä. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Esteelliset henkilöt poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyn aloittamista.

Kokouskäsittely

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakijat, Elise Pedersen, Minnakaisa Kuivalainen, Anna Szalay, Marko Stenström, Teemu Irri, Jenni Taipalus, Marianna Lehtinen, Susanna Lundström, Piritta Haapahuhta, Päivi Lehtinen. 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.