Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 22 LISÄPYKÄLÄ: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

TRE:77/00.02.01/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johdon assistentti Pirjo-Liisa Länkinen, puh. 040 801 6082 ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistyspalvelujen palvelualue perustettiin 1.1.2020. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti  23.1.2020 päätösvallan siirrosta viranhaltijoille siirtymäajaksi. Palvelualueen toimintaa organisoitiin vuoden 2020 aikana. 1.1.2021 alkaen kasvatus- ja opetusopalvelujen palveluryhmästä muodostettiin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmät. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmästä muodostettiin kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmät. Lisäksi palvelualueelle muodostettiin yhteinen sivistyspalvelujen hallinto. Muutokset edellyttävät päätösvallan siirtojen päivittämistä vastaavasti. 

Tässä päätöksessä siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 22.1.2021 alkaen.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen 23.1.2020 § 11.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Katri Mantere, Jaana Hartman, Satu Koski, Mika Vuori, Sari Salomaa-Niemi, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola, Terhi Kokkonen, ko-pa-li (konsernihallinto, palvelualueet, liikelaitokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.