Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 18 Luokanopettajan, erityisluokanopettajan, erityisopettajan ja perusopetuksen lehtorin virkojen perustaminen sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään 

TRE:229/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut 400 oppilaalla viime lukuvuodesta. Väestöennusteiden mukaan kasvun ennustetaan yhä jatkuvan tulevina vuosina. Perusopetuksen oppilasmäärien kasvaessa on tarve perustaa 16 uutta luokanopettajan virkaa 1.8.2021 alkaen.

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden määrä on kasvanut samassa suhteessa oppilasmäärän kasvuun nähden. Oppilasmäärän kasvusta aiheutuvan tarpeen vuoksi sekä oppilaiden saaman oikea-aikaisen tuen varmistamiseksi lähikouluissa on tarve perustaa 13 uutta erityisluokanopettajan virkaa ja neljä uutta erityisopettajan virkaa 1.8.2021 alkaen.

Perusopetuksessa suomea toisena kielenä (S2) opiskelevien määrä on myös noussut. Suomi toisena kielenä opetusta tulee vahvistaa perustamalla kolme uutta äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) lehtorin virkaa. Lisäksi aineenopetusta on tarpeen vahvistaa perustamalla yksi äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka sekä yksi englannin ja espanjan kielen lehtorin virka.

Esitetään, että perusopetuksen palveluryhmään perustetaan 16 luokanopettajan virkaa, 13 erityisluokanopettajan virkaa, neljä (4) erityisopettajan virkaa, kolme (3) äidinkielen ja kirjallisuuden (suomi toisena kielenä) lehtorin virkaa, yksi (1) äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka sekä yksi (1) englannin ja espanjan kielen lehtorin virka 1.8.2021 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin. 

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Sivistyspalvelujen palvelualue, perusopetuksen palveluryhmä

Tehtävänimike: luokanopettaja, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, perusopetuksen lehtori (äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena kielenä, äidinkieli ja kirjallisuus, englanti ja espanja)

Esimies: rehtori

Palvelussuhteen laji: virka

Peruspalkka: kelpoisuuden mukaan

luokanopettajat 2746,58€/kk tai 2950,38€/kk
erityisluokanopettajat ja erityisopettajat 2970,89€/kk
perusopetuksen lehtori 2950,38€/kk

Asema: muu

Esimiesasema: ei

Työaikajärjestelmä: opetusvelvollisuuteen ja ylitunteihin perustuva opetusvelvollisuustyöaika

Koko/osa-aikaisus: kokoaikainen

Opetusvelvollisuus: 24 (luokanopettajat),  22 (erityisluokanopettajat), 24 (erityisopettajat), 18 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, 18 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus), 20 (perusopetuksen lehtori, englanti ja espanja).

Rinnastus vakanssiin: 10002877 (luokanopetus), 10001761 (eritysluokanopetus), 10009406 (erityisopetus), 10001707 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ), 10001924 (perusopetuksen lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus), 10002178 (perusopetuksen lehtori, englanti ja espanja).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään perustetaan 16 luokanopettajan virkaa, 13 erityisluokanopettajan virkaa, neljä (4) erityisopettajan virkaa, viisi (5) perusopetuksen lehtorin virkaa (äidinkieli ja kirjallisuus/suomi toisena kielenä 3 virkaa, äidinkieli ja kirjallisuus 1 virka, englanti ja espanja 1 virka) 1.8.2021 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satu Koski, Raita Heinänen, Petri Peltonen, Ville Raatikainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.