Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 13 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset vuodelle 2021 

TRE:5075/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain kumppanuusavustuksista. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, jolla korvattiin lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset sekä aiemmat sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan taidelaitosavustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 25.11.2019). Avustusten myöntämiseen liittyviä kriteereitä ja käytäntöjä on käyty läpi yhteistyössä yhteisöjen kanssa vuoden 2020 aikana.

Kumppanuusavustusyhteisöiksi on määritelty kaupungin näkökulmasta keskeiset yhteistyökumppanit, joiden kanssa kaupunki tekee kiinteästi yhteistyötä ja/tai joiden perustamisessa tai sijoittumisessa Tampereelle on kaupungilla ollut keskeinen rooli. Kumppanuusavustusten piirissä oleville yhteisöille on tyypillistä se, että kaupungin ohella myös joku muu julkista valtaa edustava taho on sitoutunut toiminnan rahoittamiseen esim. valtionavustuksilla. Kaupunki sitoutuu kumppanuusavustuksilla pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja neuvottelevaan avustamiseen. Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa on varauduttu kumppanuusavustusten myöntämiseen. Vuoden 2021 talousarvion valmistelussa on huomioitu myös kaupungin tiloissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvien kumppanuusavustusyhteisöjen tilakustannusten kasvu. Poikkeuksen muodostaa Tampere-talon toiminnallisesta laajennushankkeesta aiheutunut vuokrannousu, joka on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa ja palvelu- ja vuosisuunnitelmassa vain osittain, koska talousarvion kehyksestä päätettäessä ei ollut tiedossa ko. rakennushankkeen kokonaiskustannus ja sen aiheuttama vuokrannousu. Vuoden 2021 talousarviossa on varauduttu Tampere-talon tilakustannuksiin vuoden 2020 vuokratason mukaisesti, kun tosiasiallinen vuokrannousu on 65 321 euroa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat esitetään jaettavaksi liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kumppanuusavustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Piritta Haapahuhta, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Anne Karinen, Niko Suoniemi, Sanna Keinonen, Katri Mantere, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.