Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 21.1.2021

§ 17 Vuoden kulttuuriteko 2020 -palkinnon myöntäminen 

TRE:318/00.04.02/2021

Valmistelija

  • Laurila Jaakko, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, puh. 044 430 9014, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki palkitsee vuosittain vuoden kulttuuriteon tunnustuspalkinnolla. Palkinnon perusteena on jokin ponnistus kulttuurin alueella. Kulttuuriteon tunnusmerkki on, että se on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt, rikastuttanut tai monipuolistanut kaupungin kulttuurielämää. Vuoden kulttuuritekopalkinnon suuruus on 3000 €.

Ehdotuksia vuoden kulttuuriteosta kerättiin avoimella verkkokyselyllä 28.12.2020—11.1.2021. Ehdotuksia annettiin yhteensä lähes 300.

Kulttuurin johtoryhmä valitsi useampi ääniä saaneiden joukosta kolme ehdotusta sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätettäväksi. Valinta tulee julkiseksi 9.2.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen vuoden kulttuuriteko 2020 -palkinnon saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 9.2.2021.

Palkinto maksetaan kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23920.

Palkinto voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Lotta Forsström poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Joni Lehtimäki poistui kokouksesta ja varajäsen Ari Wigelius saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Lautakunta valitsi puheenjohtaja Johanna Loukaskorven esityksestä yksimielisesti Vuoden kulttuuriteko 2020 -palkinnon saajan. Valinta kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 9.2.2021.

Tiedoksi

palkittava, Lauri Savisaari, Jaakko Laurila, Päivi Lehtinen, Teemu Irri, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.