Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 73 Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset 

TRE:161/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankeinsinööri Tero Keisu, puh. 040 621 3217, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen yhdistetty tarveselvitys ja hankesuunnitelma on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 14.1.2020 sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.1.2020. Toteutussuunnittelu on tehty hankesuunnitelman pohjalta.

Hanke käsittää rakennusten 1 ja 2 perusparannukset piha-alueineen, kalusteineen ja varusteineen täysin käyttökuntoon saatettuna. Koulu mitoitetaan kaksisarjaiseksi eli noin 250 oppilaalle, josta esiopetuksen osuus on 50 oppilasta. Oppilasmäärä ei muutu tämän perusparannuksen yhteydessä. Lisäksi rakennukseen 2 tulee tilat kouluterveydenhuollolle.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. LVIA-suunnittelusta on vastannut Rejlers Finland Oy, sähkösuunnittelusta AX-LVI Oy ja rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy ja projektipäällikkönä toimii hankeinsinööri Tero Keisu. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n kesken toteutussopimus.

Rakennustyöt vaiheistetaan kahteen vaiheeseen. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa toukokuun lopulla 2021. Rakennusten 1 ja 2 rakennustyöt valmistuvat lokakuussa 2022 ja rakennukset otetaan käyttöön tammikuussa 2023. Piha-alueen työt tehdään loppuun kevään 2023 aikana, mikäli siirtokelpoinen rakennus poistetaan tontilta. Siirtokelpoisen rakennuksen vuokrausta voidaan mahdollisesti jatkaa, jos sitä tarvitaan jonkun muun kohteen väistötilana.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina hankintakyselyinä helmi-maaliskuussa 2021. Toteutuskustannusarvio on laadittu hinnaltaan halvinten hyväksyttyjen urakkatarjousten perusteella. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 6 350 000 euroa. Hankesuunnitelmassa hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 4 835 000 euroa.

Hankesuunnitelman kustannusarvio oli laadittu tilapohjaisella tavoitehinta-arviomenettelyllä, jonka tarkkuus ei vastannut todellisia urakkatarjousten kautta saatuja toteutuskustannuksia. Toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman lähtötiedot ovat myös tarkentuneet. Perusparannuksen työvaltaisuus ja korjaamisen laajuus lisääntyi tehtyjen tutkimusten ja kartoitusten perusteella sekä iv-tekniikan tilatarpeet ullakoilla ja kellarissa lisääntyivät. Kustannusten nousu tapahtui pääosin rakennusurakkaan kuuluvien töiden osalla, jossa perinteistä käsityötä vaativa osuus on merkittävä ja purkutöiden laajuus kasvoi. 

Hankkeelle on osoitettu kaupungin vuoden 2021 talousarviossa 4 835 000 euron määräraha, jota esitetään nostettavaksi 1 515 000 eurolla, jotta hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla. Talonrakennusinvestointien vuosittaista kokonaissummaa ei ylitetä, koska hankekohtaisia määrärahoja on alitettu mm. Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sekä Etelän-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon uudisrakennus -hankkeissa yhteensä 2 580 000 eurolla.

Pirkanmaan Voimia Oy:n hankintaan kuuluvien keittiölaitteiden kustannus on yhteensä 126 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja kohonneet kustannukset hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä valtuustoon nähden sitovan hankekohtaisen määrärahan nostamisen 6 350 000 euroon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Tero Keisu  oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Lauri Savisaari, Jari Ikola, Elina Lahti, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.