Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 77 Karanteenista johtuvien asiakasmaksumenetysten kompensoiminen palveluntuottajille 

TRE:2707/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 8492107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Tartuntatautilain 60 §:n nojalla virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään yhden kuukauden ajaksi. Karanteeniin määrätty lapsi ei voi osallistua varhaiskasvatukseen tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Viranomaisen määräämän karanteenin ajalta varhaiskasvatus, esiopetusta täydentävä kerhotoiminta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ovat maksuttomia.

Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi perheiden tulee saada karanteeniaika maksuttomana myös yksityisessä palvelutuotannossa. Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään karanteeniin tartuntalain 60 §:n nojalla, hyvitetään palveluntuottajalle asiakasmaksun menetys. Korvausta maksetaan asiakasmaksun suuruuden mukaan määräytyvällä päiväkohtaisella vähennyksellä. Päiväkohtainen maksu saadaan jakamalla kuukausimaksu 20:lla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään karanteeniin tartuntalain 60 §:n nojalla, hyvitetään palveluntuottajalle asiakasmaksun menetys.

Korvausta maksetaan asiakasmaksun suuruuden mukaan määräytyvällä päiväkohtaisella vähennyksellä. Päiväkohtainen maksu saadaan jakamalla kuukausimaksu 20:lla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Sara Saadetdin-Rajaluoma, Katri Mantere, varhaiskasvatus asiakasmaksut, Raija Viitanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.