Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä lastensuojelun avohuollon toimenpiteenä järjestettävän varhaiskasvatuksen maksuttomuus 

TRE:2520/02.04.03/2021

Valmistelija

  • Mantere Katri, Asiakaspalvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere, puh. 040 849 2107, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus saada varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti. Varhaiskasvatusmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa perheen tulojen mukaisesta maksusta lain 13 §:n mukaisesti. 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu ensisijaisesti lapsen kehitysvammaisuudesta tai kehitysviiveestä ja varhaiskasvatuksen tarve on laadullisesti hoidon ja tuen tarpeen puolesta erilainen kuin ei-vammaisilla lapsilla, järjestetään kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus erityishuoltona, eli kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Erityishuolto on tarkoitettu henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, 1 §). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella toteutettu erityishuolto sekä erityishuollon matkat ovat maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 4 §). Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 34 §). Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on maksutonta. Varhaiskasvatuksen maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää lapsen erityishuolto-ohjelma. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta säädetään perusopetuslain 8 a luvussa. Jos kunta järjestää tai hankkii aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan periä kuukausimaksu perusopetuslain 48 f §:n mukaan. 

Mikäli aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sitä tarvitsevalle kehitysvammaiselle oppilaalle erityishuoltona (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §), aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta. Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää erityishuolto-ohjelma. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.

Lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu lasten huolto, myös esimerkiksi avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus, on maksutonta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 4 § 4. mom.). Maksua ei peritä, mikäli varhaiskasvatuspaikka myönnetään lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja sosiaalityöntekijä toimittaa asiasta lausunnon asiakaspalveluyksikköön. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi lausunnon voimassaoloaika, kuitenkin korkeintaan kuluvan lukuvuoden loppuun. Huoltajien ei tarvitse hakea maksuttomuutta erikseen, sosiaalityöntekijä toimittaa sovitut tiedot asiakaspalveluyksikköön. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.

Päätöksen maksuttomasta varhaiskasvatuksesta, esiopetusta täydentävästä kerhotoiminnasta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta tekee esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluryhmän asiakaspalvelupäällikkö, jolle sivistys- ja kulttuurilautakunta on delegoinut päätösvallan asiakasmaksuista. Kehitysvammaisten erityishuoltopäätökset ja erityishuolto-ohjelma tehdään vammaispalveluissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Erityishuoltona järjestettävä aamu- ja iltapäivätoiminta on kehitysvammaiselle oppilaalle maksutonta (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 2 §). Kehitysvammaisen lapsen tai nuoren aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve tulee tällöin mainita erityishuolto-ohjelmassa. Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille sen lukuvuoden loppuun saakka, jonka aikana lapsi on täyttänyt 16 vuotta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuttomuutta huoltajan tulee hakea kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää erityishuolto-ohjelma. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.

Varhaiskasvatus on maksutonta, mikäli varhaiskasvatuspaikka myönnetään lastensuojelun avohuollon toimenpiteenä ja sosiaalityöntekijä toimittaa asiasta lausunnon asiakaspalveluyksikköön. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi lausunnon voimassaoloaika, kuitenkin korkeintaan kuluvan lukuvuoden loppuun. Huoltajien ei tarvitse hakea maksuttomuutta erikseen. Maksuttomuutta ei myönnetä takautuvasti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elli Rasimus, Sari Salomaa-Niemi, Arja Puolakka, Sara Saadetdin-Rajaluoma, Varhaiskasvatus asikasmaksut, Mika Vuori, Kristiina Järvelä, Elli Rasimus, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.