Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Oppilaanohjaajan virkojen perustaminen sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään 

TRE:2851/01.02.01/2021

Valmistelija

  • Heinänen Raita, Erikoissuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Eduskunta on 15.12.2020 hyväksynyt hallituksen lakiesityksen, jolla oppivelvollisuutta laajennetaan 18 ikävuoteen asti. Laki tulee voimaan 1.8.2021, ja tähän liittyen perusopetukselle säädettiin 1.1.2021 alkaen hakeutumisvelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuu, mikä tarkoittaa sitä, että perusopetuksen järjestäjän tulee valvoa, että nuori hakee ja aloittaa uudessa koulutuksessa sekä tarjota ohjausta, jos nuori ei pääse tai aloita koulutuksessa. Ohjaus- ja valvontavastuu päättyy seuraavan koulutuksen järjestäjän valvontavastuun alkaessa, viimeistään syyskuun alussa. Käytännössä kouluissa ohjaus- ja valvontavastuuta toteuttavat oppilaanohjaajat.

Lain mukaan oppilaan tulee myös saada riittävästi ohjausta perusopetuksen aikana hakeutuakseen jatko-opintoihin. Nuorelle, joka tarvitsee tukea jatko-opintoihin hakeutumiseen, tulee tarjota henkilökohtaista tehostettua oppilaanohjausta vuosiluokilla 8-9. Tehostetun oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja.

Lain edellyttämän ohjaus- ja valvontavastuun sekä tehostetun oppilaanohjauksen toteuttamiseksi on tarpeen perustaa perusopetukseen uusia oppilaanohjauksen virkoja. Esitetään, että perusopetuksen palveluryhmään perustetaan neljä (4) oppilaanohjaajan virkaa 1.8.2021 alkaen. Virat sijoittuvat perusopetuksen eri kouluihin. Rahoitus tehostettuun oppilaanohjaukseen ja hakuvaiheen ohjaukseen tulee perusopetukseen valtionosuuksien kautta.

Perustettavien virkojen tiedot:

Toimintayksikkö: Sivistyspalvelujen palvelualue, perusopetuksen palveluryhmä

Tehtävänimike: oppilaanohjaaja

Esimies: rehtori

Palvelussuhteen laji: virka

Peruspalkka: 3310,47 euroa/kk

Hinnoittelu: OVTES,  40304066

Asema: muu

Esimiesasema: ei

Työaikajärjestelmä: vuosityötunteihin perustuva työaika

Koko/osa-aikaisuus: kokoaikainen

Rinnastus vakanssiin: 10002997

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistyspalvelujen palvelualueelle perusopetuksen palveluryhmään perustetaan neljä (4) oppilaanohjaajan virkaa 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä,  Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Satu Koski, Raita Heinänen, Tiina Nurminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.