Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 76 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n valtakunnallisille orkesteripäiville 

TRE:2489/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Ahonen Juha, Intendentti

Valmistelijan yhteystiedot

Intendentti Juha Ahonen,​ puh. 050 411 3033,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja  56. valtakunnalliset orkesteripäivät verkossa webinaari järjestetään 18.-19.5.2021.

Valtakunnalliset orkesteripäivät on perinteisesti ollut tärkeä koulutustilaisuus orkestereiden lautakunta-​ ja johtokuntien edustajille. Luottamushenkilöiden koulutustilaisuuksiin osallistumisesta päättää pormestari.

Orkesteripäivien aiheina ovat mm. Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön asioihin, Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa, Sinfoniaorkesterimuusikon työhyvinvointi Suomessa, Suomen Sinfoniaorkesterin ja Sibelius-Akatemian yhteistyö kapellimestarikoulutuksessa, Sinfoniaorkesterimuusikoiden työhyvinvointi Suomessa, Miten jaksaa orkesterin hallintohenkilökunta ja katse pandemian jälkeiseen aikaan sekä Kestävän kehityksen työkalupakki musiikkialalle.

Jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on 0-​19 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää yhdistyksen kokoukseen kaksi (2) äänivaltaista edustajaa. Jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-​ 59 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää kolme (3) äänivaltaista edustajaa,​ ja jäsenellä,​ jonka ylläpitämässä orkesterissa on vähintään 60 päätoimista muusikkoa,​ on oikeus lähettää neljä (4) äänivaltaista edustajaa. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni. Hän voi lisäksi äänestää valtakirjalla enintään viidellä (5) äänellä,​ ei kuitenkaan yli viidenneksellä (1 /5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi,​ että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisien orkesteripäivien webinaariin 18.-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​ ja varalla jäsen _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​.

Tapahtuma on maksuton.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi,​ että Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja valtakunnallisien orkesteripäivien webinaariin 18.-19.5.2021 oikeutetaan osallistumaan Johanna Loukaskorpi.

Tapahtuma on maksuton.

Kokouskäsittely

Varapuheenjohtaja Matti Helimo ehdotti lautakunnan edustajaksi puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Muita ehdotuksia ei tehty ja Loukaskorpi valittiin yksimielisesti.

Tiedoksi

nimetyt, toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Juha Ahonen, Lauri Lehtonen, Mia Helin, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.