Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 22.4.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 74 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 98. vuosikokoukseen 

TRE:2675/00.03.01/2021

Valmistelija

  • Lindberg Pirkko, Kulttuurijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Va. Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 98 5991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen museoliitto järjestää Valtakunnalliset museopäivät 26.–27.5.2021 Turussa, teemana tarinat ja tunteet. Museopäivät järjestetään yhteistyössä Turun museokeskuksen ja turkulaisten museoiden kanssa.

Museopäivät ja vuosikokous toteutetaan virtuaalitapahtumana Liveto-alustalla. Alustalla on mahdollista katsoa ja kuunnella Turun kaupunginteatterista striimattua ohjelmaa, keskustella muiden osallistujien kanssa kahden kesken tai virtuaalikahvilassa, osallistua digiopastuksille turkulaisiin museokohteisiin sekä tutustua palveluntarjoajiin EXPO-alueella. Ohjelma on pykälän liitteenä.

Lisätietoja: Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila, puh. 040 534 6232, Leena.tokila@museoliitto.fi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Turkuun 26.-27.5.2021 oikeutetaan osallistumaan __________.

Osallistumismaksu 180 euroa maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Turkuun 26.-27.5.2021 oikeutetaan osallistumaan Noora Tapio.

Osallistumismaksu 180 euroa maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi ehdotti lautakunnan edustajaksi Noora Tapioa. Muita ehdotuksia ei tehty ja Tapio valittiin yksimielisesti.

Tiedoksi

nimetty, Jaana Leppäkorpi, Marjo-Riitta Saloniemi, Pirkko Lindberg, toimielinpalvelut@tampere.fi, hr_pirkanmaa@monetra.fi, Mia Helin, Jukka Tapiola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.