Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 61 Juhannuskylän koulun, Tammerkosken koulutalon sisäilmakorjausten tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

TRE:2275/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, puh. 040 620 6368, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tammerkosken koulutalo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa Rautatienkatu 3-5, 33100 Tampere.  Kiinteistötunnus on 837-110-0158-2. Etäisyys Keskustorilta on noin 1 km. Koulu on valmistunut kahdessa vaiheessa, vanhin osa vuonna 1924 suunnittelijana arkkitehti Magnus Schjerfbeck. Laajennusosa on valmistunut vuonna 1964 arkkitehti Olavi Suvitien piirustusten mukaan. Vuonna 1923 valmistuneeseen rakennukseen on tehty vuosien mittaan useita peruskorjaus- ja perusparannusluonteisia osakorjauksia. Perusparannusluonteisia korjauksia on tehty viimeksi 1990-luvulla.

Rakennus on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Koulussa on nyt 603 oppilasta. 

Tammerkosken koulutalon vuonna 1924 valmistunut osa kärsii sisäilmaongelmasta. Kellarikerros on tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan kokonaisuudessaan perusparannusluonteisten korjausten tarpeessa.

Tuleva hanke käsittää koulun kellarikerroksen sisäilma- ja rakennekorjaukset, vanhojen alapohjien purkamisen ja uudelleen rakentamisen, sekä tilamuutostyöt ja LVISA-järjestelmien perusparannuksen hankealueella. Hankkeeseen sisältyy myös rakennuksen ulkopuolen sokkelien vesieristystyöt, kellarin huoltoluiskan korjaukset sekä sadevesiviemäri- ja salaojatyöt. Lisäksi kellaritiloihin tehdään joitakin toiminnallisia parannuksia.

Tässä hankkeessa tarveselvitys ja hankesuunnitelma on yhdistetty. Kohteessa ei tulla tekemään tilamuutoksia, jotka vaatisivat hankesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua. Yhdistämällä tarveselvitys ja hankesuunnitelma nopeutetaan hankkeen etenemistä ja valmistumista.

Koko rakennuksen perusparannushanke on talonrakennusohjelmassa ajoitettu vuosille 2028-2029. Alueelta ei löydy muita koulutoimintaan soveltuvia vapaita tiloja. 

Tilan tarve

Juhannuskylän koulun oppilasmäärä on pysynyt hyvin tasaisena viime vuosien ajan. Väestösuunnitteen (2020) mukaan oppilasmäärä on kasvussa Juhannuskylän koulupolun alueella. Koulun painotusten vuoksi kouluun tulee oppilaita myös oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta. Juhannuskylän yhtenäiskoulu pysyy palveluverkossa myös tulevaisuudessa. Korjaukset ovat välttämättömät, jotta perusopetuspaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille. Tammerkosken koulutaloon saadaan korjausten myötä lisättyä tilat keskustan alueelliselle tuen luokalle.

Aikataulu

Toteutussuunnittelua on tehty samanaikaisesti tarveselvitys- ja hankesuunnittelutyön kanssa. Toteutussuunnitelmat pyritään viimeistelemään kevään aikana ja toteutussuunnitelma ja toteutuskustannukset tuodaan lautakuntiin hyväksyttäväksi kevään 2020 aikana. Hanke pyritään aloittamaan alkukesän 2020 aikana. Tämä mahdollistaisi toiminnan kannalta haastavien purku- ja maanrakennustöiden toteuttamisen pääasiassa kesäsulun aikana. Varsinaiset rakennustyöt toteutetaan 2020 syksyn ja 2021 talven aikana.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1984. Koulun tontin koko on 4.754 m2. Kulkuyhteys tontille on Vuorikadun ja Huhtimäenkadun puolelta. Tontilla on henkilökunnan autopaikkoja yhteensä 35 kpl. Asemakaavassa ei ole määräyksiä polkupyöräpaikoista. 

Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Joitakin toiminnallisuutta ja oppimisympäristöä parantavia muutoksia tehdään osassa kellaritiloista.

Rakennuksen kellaritiloissa todetut ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen ja sisäilman laadun paranemiseen. Talotekniset järjestelmät hankealueella perusparannetaan.

Investointi- ja käyttökustannukset

Suunnitelmien, tilaohjelman ja esiselvitysten perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon: 1.431.000 €, (188 €/brm2) alv 0% sisältäen suunnittelun, rakennuttamispalkkion ja 8,5 % lisätyövarauksen.

Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista.

Korjausten valmistuttua vuonna 2020 koko rakennuksen vuosivuokra on yhteensä 1.044.740 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut 1.011.774 euroa, avopalvelut 8.146 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 24.820 euroa.

Investoinnin aiheuttama pääomavuokra on 85.860 euroa/vuosi. Koko rakennuksen uusi pääomavuokra on yhteensä 727.618 euroa vuodessa, joista opetuspalveluiden ja avopalveluiden osuus on 714.106 euroa vuodessa. Rakennuksen ylläpitovuokra, 252.843 €/vuosi, tontin vuokra 52.973 €/vuosi.

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti siten, kuin asunto- ja kiinteistölautakunta on 25.3.2020 § 36 sisäisten vuokrien hinnoittelun periaatteista päättänyt.

Hanke toteutetaan pienten investointien sisäilmaolosuhdemäärärahoilla. 

Toiminnan kustannukset

Juhannuskylän koulun perusopetuksen henkilökunnan määrä on tällä hetkellä 76, josta Tammerkosken koulutalossa työskentelee n. 54 henkilöä. Palkkauskustannukset ovat yhteensä 3,3 milj. euroa/vuosi, josta Tammerkosken koulutalon osuus on noin 2,3 milj. euroa. Korjausten jälkeen Tammerkosken koulutalossa aloittaa keskustan alueellinen tuen luokka. Siitä johtuvaan palkkamenojen kasvuun (n. 68.000 €) on varauduttu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Juhannuskylän koulun Tammerkosken koulutalon sisäilmakorjausten hankesuunnitelma hyväksytään ja tarveselvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Petri Fihlman, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Jussi Kuoppala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.