Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 23.4.2020

§ 65 Messukylän kirkkokuoro ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:7/12.03.00/2020

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tapahtumakoordinaattori Anna Szalay, puh. 040 800 4836, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Messukylän kirkkokuoro ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan 19.3.2020 tekemään päätökseen (40 §) kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2020. Lautakunnan 24.10.2019 hyväksymien arviointikriteereiden mukaan kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.

Toiminta-avustusta ei myönnetty Messukylän kirkkokuoro ry:lle, koska toiminta-avusta ei myönnetä kaupunginhallituksen hyväksymien avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaisesti uskonnon harjoittamiseen. Toiminta-avustushakemuksesta sai sen käsityksen, että yhdistys hakee ensisijaisesti avustusta kuoronjohtajan sovittamista ja/tai säveltämistä lauluista toteutetun äänitteen tekemiseen. Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustusta ei voida myöntää äänitteiden tai muiden julkaisujen valmistamiseen, vaan yhdistysten perusharrastustoimintaan, joka ei kuitenkaan voi liittyä uskonnon harjoittamiseen.

Messukylän kirkkokuoro ry:n toiminnan kerrottiin hakemuksessa tarjoavan matalan kynnyksen hengellisen kuorolaulun harrastusmahdollisuuden ikään ja sukupuoleen katsomatta. Lisäksi hakemuksesta sai sen käsityksen, että yhdistyksen konserttitoiminta keskittyy kirkollisiin tilaisuuksiin, kuten säännöllisiin kuukausittaisiin esiintymisiin messuissa. Yhteistyötä seurakuntien kanssa on monilla kuoroilla, mutta se ei ole toiminta-avustusten piirissä olevien kuorojen ydintoimintaa.

Messukylän kirkkokuoro ry:n kertoo oikaisuvaatimuksessaan, että yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toimintaan soveltuvaa hengellistä musiikkia ja edistää paikkakunnan kirkkomusiikkitoimintaa. Tarkoituksen mukaista toimintaa heille on "järjestää laulu- ja soittoharjoituksia sekä musiikkitilaisuuksia" sekä "hoitaa yhteyksiä musiikki- ja muihin järjestöihin vastaavilla tavoilla".

Yhdistys katsoo, että päätöksen perustelu loukkaa avustusta hakeneen yhdistyksen ja siinä laulua harrastavien ihmisten uskonnonvapautta.

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että Messukylän kirkkokuoro ry:llä on resursseja yhteen suurempaan omaehtoiseen tapahtumaan tai aktiviteettiin vuodessa. Vuonna 2019 heidän ponnistuksensa oli kantaattikonsertti ja vuonna 2020 se on kuoromusiikin julkaiseminen muille alan harrastajille jaettavaan muotoon. Harjoittelun motivaatiota pitää yllä mahdollisuus esiintyä 5-6 kertaa vuodessa seurakunnan tilaisuuksissa. Tämä sama seurakunnan tilaisuuksissa esiintymisen mahdollisuus on yhdistyksen käsityksen mukaan myös muutamilla muilla avustusta anoneilla ja saaneilla kuoroilla toimintasuunnitelmissaan.

Oikaisuvaatimuksessa kerrotaan, että päätöksen valmistelijan kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella he ovat ymmärtäneet, että avustushakemuksen painopisteenä olleita äänitteen julkaisukustannuksia ei tulkita tavoitteellisen toiminnan kuluiksi. Oikaisuvaatimuksessa myös todetaan, että valmistelijan käsitys siitä, että yhdistyksen pääasiallinen konserttitoiminta keskittyisi kirkollisiin tilaisuuksiin, on sinänsä väärä, sillä yhdistyksen järjestämät konsertit ovat perinteisesti jotain muuta, kuten esimerkiksi kantaattikonsertti 2019. Oikaisuvaatimuksen mukaan jumalanpalveluksissa laulamisella saadaan esiintymisvarmuutta, kompensoidaan harjoitustilan tilavuokra ja saadaan lisämotiivia harjoitteluun omia konsertteja varten.

Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että tavoitteellisen toiminnan kuluiksi voitanee hyväksyä toteutunut osallistumiskulu kuorokurssille summaltaan 330€ . Yhdistys vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että Messukylän kirkkokuoro ry:lle myönnetään 330€ toiminta-avustus.

Asian liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 32. kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Susanna Lundström, Elise Pedersen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimuksen perusteet
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.