Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 145 LISÄPYKÄLÄ: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointikriteerien päivittäminen (lisäpykälä) 

TRE:6162/12.03.00/2019

Valmistelija

 • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, johtava koordinaattori Päivi Laukamo, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustuksia. Toiminta-avustusten myöntämisessä sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita (hyväksytty kh 23.11.2009, päivitetty kh 26.11.2018). Avustuksia jaetaan kaupungin talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Harkinnanvaraista toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen perustoimintaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää toiminta-avustuksia seuraavissa avustuskokonaisuuksissa:

 • kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
 • festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustukset
 • kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset
 • maahanmuuttajayhdistysten toiminta-avustukset
 • liikuntapalvelujen toiminta-avustukset
 • kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset
 • soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset
 • nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset
 • perheitä tukevan työn toiminta-avustukset
 • vanhempainyhdistysten avustukset

Yleisissä avustamisen periaatteissa todetaan, että avustuksen myöntäjä voi asettaa painopisteitä avustusten myöntämiselle. Toiminta-avustusten arviointikriteereillä selkeytetään avustusten jakoperusteita ja näin lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten arviointiperusteet on hyväksytty 22.11.2018. Näihin kriteereihin esitetään pieniä muutoksia. Kuhunkin avustuskokonaisuuteen liittyvät avustamisen edellytykset ja painotukset käsitellään liitteissä.

Festivaalien ja suurten yleisötapahtumien toiminta-avustusten arviointiperusteet on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan kokouksessa 30.10.2014. Avustuskriteereitä esitetään uudistettavaksi kaupunkistrategian mukaisiksi sekä lisättäväksi samaan asiakirjaan muiden sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten kanssa. Tästä syystä festivaalien ja suurten yleisötapahtumien arviointiperusteita on tiivistetty ja niistä on poistettu hakemusmateriaaliohjeistus. Sisällöllisenä muutoksena kriteereihin esitetään, että jatkossa vakiintuneeksi voidaan katsoa myös festivaali tai tapahtuma, joka on järjestetty kaksi kertaa.

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskriteereitä esitetään vastaavasti uudistettavaksi kaupunkistrategian mukaisiksi. Lisäksi esitetään, että jatkossa tästä kokonaisuudesta avustetaan myös museoita.

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksiin esitetään rajausta: Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille. Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin esitetään lisäystä Tampereen seuraparlamentin tekemän esityksen mukaan: Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille tai nuorille suunnattua harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. Lisäksi esitetään, että toiminnan piirissä olevien harrastajien vähimmäismäärä poistetaan, ja että lisätään: Avustusten jakamisessa käytetään harkintaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten päivitetyt arviointikriteerit hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Noora Tapio esitti, että nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustusten edellytyksistä (liitteen sivu 10) poistetaan lause "Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille." Sofia Julin kannatti Tapion esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosesitys, josta oli äänestettävä.
Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus "Jaa", Noora Tapion muutosesitys "Ei".
Äänestyksen tulos: Esittelijän pohjaehdotus tuli lautakunnan päätökseksi äänin 10-2, yksi tyhjä ääni.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Roope Olli, Terhi Kiemunki, Johanna Loukaskorpi, Matti Helimo, Anne-Mari Jussila, Antti Hiitti, Joni Lehtimäki, Islam al-Nassar, Matti Joki, Sirpa Pursiainen

 • Ei 2 kpl 15%

  Sofia Julin, Noora Tapio

 • Tyhjä 1 kpl 8%

  Hanna Salo

Tiedoksi

Marja Pärssinen, Pirjo-Liisa Länkinen, Anna Henttonen, Päivi Laukamo, Minnakaisa Kuivalainen, Elise Pedersen, Jaakko Laurila, Taina Myllyharju, Toimi Jaatinen, Jukka Etu-Seppälä, Pekka Paavola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.