Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 139 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätösvallan siirto viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1959/00.02.01/2019

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä, puh. 040 800 4678, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti 22.2.2018 päätösvallan siirrosta viranhaltijoille. Konsernihallinnon hallintoyksikön asiakasmaksut-tiimi siirtyy 1.11.2019 alkaen kasvatus- ja opetuspalveluihin asiakaspalvelupäällikön alaisuuteen. Muutoksen myötä on tarve muuttaa myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimivallan siirtämistä viranhaltijoille siten, että  konsernihallinnon hallintoyksikön asiakasmaksut -tiimin palvelupäällikön päätökset siirtyvät kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelupäällikön päätösvaltaan. Muutos koskee liitteen pykälää 2.

Lisäksi liitteen 5 § päätöksentekijäksi tulee organisaatiomuutoksen myötä muuttaa kasvatus- ja opetuspalvelujen asiakaspalvelutiimin viranhaltija nykyisen konsernihallinnon hallintoyksikön asiakasmaksut-tiimin sijaan.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Liitteessä mainitut päätösvallan siirrot hyväksytään tulevaksi voimaan 1.11.2019 alkaen.

Tämä päätös korvaa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen 22.2.2018 § 29.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Katri Mantere, Jaana Hartman, Satu Koski,  Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.