Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 137 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2019 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5686/02.02.01/2018

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, puh. 050 553 8672, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toimenpiteet etenivät tammi-elokuussa pääosin suunnitellulla tavalla. Toimenpiteistä, jotka uhkaavat jäädä kokonaan tai osittain toteutumatta, raportoidaan lautakunnalle tarkemmin ja esitetään korjaustoimenpiteitä. Merkittävin poikkeama liittyy sivistys- ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yhteisen asioinnin etenemiseen.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 1,1 milj. euroa budjetoitua heikompi. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 11,0 milj. euroa eli +3,0 %. Toimintamenojen kasvuun vaikuttaa kunta-alan palkkaratkaisun lisäksi mm. lasten määrän kasvuun vastaaminen palvelusetelipäivähoidossa ja perusopetuksessa sekä sisäilmaongelmista johtuvat väistötilaratkaisut.

Kasvatus- ja opetuspalvelujen toimintakate-ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi, mikä johtuu varhaiskasvatuksen henkilöstökuluista, oppilaskuljetuskustannuksista, työterveyden kuluista ja palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilinpäätösennusteen toimintakate on vuosisuunnitelman mukainen.

Kasvatus- ja opetuspalvelut sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut toteuttavat kaupunginvaltuustossa päätettyjä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joita oli vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa yhteensä 2,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa toimenpiteiden arvioidaan pääosin (82 %) toteutuvan. Lisäksi Kasvatus- ja opetuspalvelut on ryhtynyt toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi. Toimenpiteet on huomioitu elokuun tilinpäätösennusteessa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti sisältää talousohjelman toimenpiteiden raportoinnin sekä kuvauksen muista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteillä on pystytty pienentämään varhaiskasvatuksen ylitysuhkia, sillä tilinpäätösennuste on parantunut huhtikuun tilanteesta noin 0,7 milj. eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-elokuu 2019 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Marika Pakkanen, Leena Viitasaari, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.