Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 24.10.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 140 Vuoden Aikuinen -huomioiminen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan jakaminen vuonna 2019 

TRE:5723/00.04.02/2019

Valmistelija

  • Heinäsuo Tiia, Lapsiasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen lautakunta aloitti vuonna 2007 vuosittaisen palkinnon jakamisen lasten ja nuorten hyväksi tehdystä työstä ja päätti palkinnon myöntämisen periaatteista. Palkinnon myöntämisen kriteereitä tarkistettiin 17.12.2009 ja 19.9.2013. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on jatkanut huomioimisen jakamista vuodesta 2017 lähtien samoilla kriteereillä.

Vuoden Aikuinen -huomioimisen saaja voi olla henkilö, ryhmä tai yhteisö, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Hyvä Haltija -kunniamaininta osoitetaan kaupungin työtekijälle tai yksikölle, joka on tehnyt merkittävää työtä tamperelaisten lasten ja nuorten hyväksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 22.8.2019 pidetyn lähetekeskustelun perusteella ehdotuksia pyydettiin yhdenvertaisuuteen liittyen avoimella sähköisellä lomakkeella 28.8.-6.10.2019. Ehdotuksia tuli 11.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta valitsee Vuoden Aikuisen ja Hyvän Haltijan kokouksessaan saapuneista ehdotuksista.

Vuoden Aikuinen -huomioimisen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan kustannukset maksetaan Hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan kustannuspaikalta 113415. Huomionosoitukset julkistetaan ja jaetaan Lapsen oikeuksien päivän perhetapahtumassa 23.11.2019 klo 12 Monitoimitalo 13:ssa.

Liite on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 32 kohdan perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Vuoden Aikuinen -huomioimisen saaja ja Hyvä Haltija kunniamaininnan saaja valitaan erillisen liitteen mukaisesti.

Valinta tulee julkiseksi 23.11.2019.

Huomioimisten kustannukset maksetaan Hyvinvoinnin palvelualueen esikunnan kustannuspaikalta 113415.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ylöjärven edustaja Jussi Kytömäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Lautakunta valitsi varapuheenjohtaja Matti Helimon esityksestä yksimielisesti Vuoden Aikuinen -huomioimisen ja Hyvä Haltija -kunniamaininnan saajat. Valinnat kirjattiin erilliseen liitteeseen, joka tulee julkiseksi 23.11.2019.

Tiedoksi

Tiia Heinäsuo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.