Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 62 Ammattitaiteilijoiden stipendit vuonna 2021 

TRE:16/12.03.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Szalay,​ puh. 044 481 1774,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit julkistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 77 hakemusta.

Vuoden 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit kohdennettiin kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) alalla toimiville taiteilijoilla. Talousarviossa ammattitaiteilijoiden stipendeihin on varattu 25 000 euroa vuodelle 2021.

Vuonna 2020, jolloin stipendit kohdennettiin lastenkulttuurin ja visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) alalla toimiville taiteilijoille, hakemuksia saapui 91.

Vuonna 2021 hakemukset jakautuivat taiteenaloittain seuraavasti:

 

Kirjallisuus

19

Näyttämötaide

25

Sirkustaide

4

Säveltaide

18

Taiteidenvälinen

5

Tanssitaide

6

Yhteensä        

77

 

Ammattitaiteilijan stipendi voidaan myöntää paikallisella/alueellisella tasolla ansioituneelle taiteilijalle, joka on kirjoilla Tampereella. Stipendi on muodoltaan kannustusraha, joka ei edellytä työskentelyä muusta ansiotyöstä vapaana. Ammattitaiteilijan stipendiä ei esitetä hakijalle, joka on saanut ammattitaiteilijan stipendin edeltävän kahden vuoden aikana.

Esitys myönnettävistä stipendeistä sekä haetut stipendisummat on kuvattu liitteessä. Liite tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Valmistelussa on tehty yhteistyötä kulttuurin palveluryhmän asiantuntijoiden kanssa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021 alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää vuoden 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit erillisen liitteen mukaisesti. Liite tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.

Ammattitaiteilijoiden stipendit maksetaan kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23921. Stipendit voidaan maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että stipendin saaja sitoutuu palauttamaan saamansa apurahan, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Stipendin hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Elise Pedersen, Marianna Lehtinen, Anna Szalay, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Niina Niiniluoto, Maarit Helén, Minnakaisa Kuivalainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.