Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 56 Avustus Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuodelle 2021 

TRE:1958/12.04.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varalan Urheiluopisto hakee Tampereen kaupungilta 38 000 euron suuruista avustusta Tampereen Urheiluakatemian toimintaan vuonna 2021. Kaupunki on tukenut toimintaa 38 000 euron suuruisella summalla vuonna 2020.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan vuoden 2014 liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustusten myöntämistä koskevassa päätöksessä (27.3.2014, 36 §) todetaan, että urheiluseurojen esittämän toiveen mukaisesti jatkossa liikunta- ja urheiluseurojen avustuskokonaisuudessa päätetään vain seuratoiminnan avustuksista. Tästä syystä Tampereen Urheiluakatemian avustushakemus käsitellään lautakunnassa erillisenä asiana.

Urheiluakatemiatoiminnan tavoitteena on tukea huippu-urheilijoita opintojen ja urheilun yhdistämisessä, välittää urheilun ja valmennuksen tukipalveluja, järjestää koulutusta ja tapahtumia urheilijoille, valmentajille ja huoltojoukoille sekä kehittää valmennusta, seurojen välistä yhteistyötä ja urheilun olosuhteita. Urheiluakatemiat ovat suurille opiskelu- ja urheilupaikkakunnille syntyneitä yhteistyöverkostoja. Urheiluakatemioiden toiminta perustuu mukana olevien tahojen osaamisen ja asiantuntijuuden sekä olemassa olevien rakenteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Tampereen Urheiluakatemia sai huippu-urheiluakatemian statuksen keväällä 2009 toteutetussa olympiakomitean auditoinnissa. Huippu-urheilun muutostyön ja uuden huippu-urheiluyksikön myötä on Varalan urheiluopistoon perustettu 1.1.2013 alkaen valmennuskeskus, jonka toiminnan painopiste on Tampereen ja lähiseudun kilpa- ja huippu-urheilun kehittämisessä. Jatkossa huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma ohjaa valtakunnallisesti urheiluakatemioiden toimintaa. Tampereella paikallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Varalan Urheiluopiston valmennuskeskus.

Tampereen Urheiluakatemia on avoin yhteistyöverkosto, jonka toimijoita ovat pirkanmaalaiset korkea-asteen ja toisen asteen yhteistyöoppilaitokset, eri lajien lajiliitot ja paikalliset urheiluseurat, Tampereen kaupunki sekä valmennuksen ja terveydenhuollon tukipalvelujen tarjoajat. Tampereen Urheiluakatemian toiminta on tarkoitettu kansainvälisellä huipulla urheileville ja sinne tähtääville nuorille. Erityisen merkittävää on olympiatason ja kansainvälisen tason urheilijoiden tukeminen. Tampereen Urheiluakatemian korkea-asteen yhteistyöoppilaitoksia ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Tampereen urheiluakatemiaan voivat hakeutua ensisijaisesti Pirkanmaalla opiskelevat, oman lajinsa huipulla urheilevat ja sinne tähtäävät urheilijat korkea-asteelta (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) sekä toiselta asteelta (lukiot ja ammattiopistot). Akatemian jäsenyyden saamiseen vaikuttaa oman lajiliiton pisteytys. Suomen Olympiakomitea on määritellyt kaikille lajeille yhteiset pisteytysohjeet, joihin pohjaten arvioidaan urheilijan kilpaurheilumenestystä.

Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Liikuntapalvelujen määräraha vuodelle 2021 on 779 000 euroa. Liikuntapalvelujen avustuksiin varattu määräraha mahdollistaa Tampereen Urheiluakatemian toiminnan tukemisen. Toimintaan esitetään myönnettäväksi 38 000 euron avustusta siten, että avustus tulee suunnata nuorten urheilijoiden päivittäiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2021.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusasiakirjat liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Varalan urheiluopistolle myönnetään 38 000 euroa Tampereen urheiluakatemian toimintaan vuonna 2021. Avustus tulee suunnata nuorten urheilijoiden päivittäiseen ohjaus- ja valmennustoimintaan. Avustus maksetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta, kustannuspaikka 137016, sisäinen tilaus 23925.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on Tampereen Urheiluakatemian ohjausryhmän jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jussila poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakija, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.