Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 57 Avustus talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2021 

TRE:83/12.04.00/2021

Valmistelija

  • Henttonen Anna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talviuintisaunojen suuri suosio on säilynyt ja niillä on merkitystä myös kaupungin elinvoiman ja matkailun kannalta. Vuodesta 2018 alkaen yhdistykset ovat olleet suorassa vuokrasuhteessa Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa ja ovat saaneet avustusta talviuintisaunatoimintaan. Samalla yhdistykset ovat ottaneet suuremman vastuun tilojen kunnossapidosta ja toiminnan järjestämisestä määritellyllä lähialueella. Avustustoiminnalla mahdollistetaan talviuintisaunatoiminnan kohtuulliset asiakasmaksut.

Talviuintisaunatoimintaa järjestävät Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna), Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna), TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala). Edellä mainituilla yhdistyksillä on erikseen vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän kanssa. Sopimus sisältää vastuunjakotaulukot rakennusten ja ympäristön hoidosta. Talviuintisaunatoiminnan lisäksi TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) sekä Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) ovat ottaneet hoitaakseen Rauhaniemen ja Kaukajärven uimalan uimarannat vuodesta 2018 alkaen.

Avustussummien arvioinnissa on otettu huomioon Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmältä saadut talviuintisaunojen tilojen vuokrakustannukset, jotka vaihtelevat kohteittain eivätkä ole sidoksissa kohteiden asiakaskapasiteettiin. Lisäksi on otettu huomioon talviuintisaunatoiminnan sekä uimarantojen kunnossapito- ja hoitokustannukset.

Talviuintisaunatoiminnan avustusten määräraha on yhteensä 179 000 euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toivomusponsi 23.1.2020 on huomioitu esityksessä kohtuullistamalla avustussummia. Leikkaus talviuintiavustuksista on maltillinen, yhteensä 10 000 euroa, koronaviruspandemian saunatoimintaan aiheuttamien haasteiden takia.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Päätöksenteon ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase, toimintakertomus, tilitarkastajan lausunto) niiden vahvistumisen jälkeen, viimeistään 31.5.2021.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Myönnetään hakemusten sekä edellisen toimintakauden toiminnasta saatujen tietojen perusteella avustuksena yhdistyksille talviuintisaunatoiminnan järjestämiseksi vuodelle 2021 seuraavasti:

Lielahden Kipinä ry (Suomensaaren sauna) 34 000 euroa

Tampereen Talviuimarit ry (Kaupinojan sauna) 31 000 euroa

TaTU Tampere ry (Rauhaniemen kansankylpylä) 44 000 euroa

Uinti Tampere ry (Kaukajärven uimala) 60 000 euroa.

Avustukset maksetaan liikunnan ja nuorison palveluryhmän kustannuspaikalta 137016, sisäinen tilaus 26816, liikuntapalvelujen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Viimeinen maksuerä suoritetaan, kun yhdistykset ovat toimittaneet vaadittavat asiakirjat, viimeistään 31.5.2021.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Maksettu avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lielahden Kipinä ry, Tampereen Talviuimarit ry, Uinti Tampere ry, TaTU Tampere ry, Teemu Irri, Pekka P. Paavola, Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.