Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 50 Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:19/00.01.08/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Ulla Majamaa, puh. 040 5104079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta haki 13 yhteisöä. Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 18.  

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan. Määräraha vuodelle 2021 on 4700 euroa.

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 3300 eurolla. Vuonna 2020 kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 4700 eurolla.  

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019). Kaupunginosayhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy asuinympäristön yhteisöllisyyden ja paikallisidentiteetin vahvistamiseen.

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustusta voidaan myöntää vakiintuneeseen kaupunginosatoimintaan, josta muodostuu kuluja. Toiminnan tulee olla osallistavaa ja yhteisöllistä sekä tavoittaa laajasti tietyn alueen asukkaita asumismuodosta riippumatta. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin eikä julkaisutoimintaan. Avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä.

Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella Kämmenniemen Martat ry:n hakemus siirrettiin kaupunginosasyhdistysten avustuksista omaehtoisen ympäristönsuojelun avustuksiin.

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana edustajia kaupunkikulttuuri-yksiköstä. Avustusta esitetään myönnettäväksi 10 yhteisölle yhteensä 3300 euroa. Vuonna 2020 myönnettiin 18 yhteisölle yhteensä 4700 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden avustukset.

Kaleva-Seura ry:lle ei esitetä avustusta toiminnan vähäisyyden vuoksi. Yhdistyksen on kuitenkin mahdollista erikseen hakea kulttuuripalvelujen tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten tapahtumien ja projektien toteuttamiseen.

Korkinmäen-Veisun Omakotiyhdistys ry haki avustusta valokuvauskurssin järjestämiseen. Hakemus on siirretty kulttuuripalvelujen tuotantotukihakemuksena käsiteltäväksi.

Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Kaupunginosayhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26370, kaupunginosayhdistykset

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Ulla Majamaa oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.