Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 59 Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:15/12.03.00/2021

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Szalay,​ puh. 044 481 1774,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2020 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2020. Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustusta haki 56 yhteisöä (siirtojen jälkeen 49). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 51.

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät vuoden 2020 tasolla

Toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 643 199 eurolla. Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 25.3.2020 erikseen päätettäväksi tila-avustuksen myöntämistä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019). Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua. Avustustoiminnan tavoitteena on turvata kulttuurin monimuotoinen toimintakenttä sekä kulttuurin saavutettavuus. Avustusta voidaan myöntää kulttuuri- ja taideyhdistyksille, esittävän taiteen toimijoille, tuotantoyhteisöille, valtakunnallisille aluekeskuksille, kulttuuritaloille ja -keskuksille sekä museoille.

Avustusta voidaan myöntää toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Julkisen tuen osuus menoista saa olla maksimissaan 80 %. Avustusta ei myönnetä palkintoihin, hankkeisiin, investointeihin tai valtakunnallisille liitoille. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä julkaisuihin, tallenteisiin tai taiteen perusopetukseen.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella joitakin avustushakemuksia on siirretty käsiteltäväksi muissa avustuskokonaisuuksissa.

Seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) on siirretty kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuuteen:

 • Händel-kuoro ry
 • Kulttuurin perikunta ry
 • Kurpitsaliike ry
 • Lasten ja Nuorten Satumatto ry
 • Mavericks Ry
 • Mieskuoro Laulajat ry
 • Taideyhdistys Elo ry
 • Tampere Underground NYT
 • Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry
 • Tampereen huiluklubi ry
 • Teatteri Iva ry
 • Teatteriyhdistys Eliisa ry (Eliisa-teatteri).

 

Lisäksi Tampereen Marttayhdistys ry:n hakemus siirrettiin käsiteltäväksi ikäihmisten avustuskokonaisuuteen.

Vastaavasti kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen osoitetuista hakemuksista (5 kpl) kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen siirrettiin: 

 • Ahjolan Setlementti ry / kansalaisopisto
 • Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
 • Tampereen Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry
 • Teisko-Seura ry
 • Rahvaanmusiikinkerho ry.

 

Lisäksi Tampereen Filharmoninen Kuoro ry:n ja Tulikollektiivi Flamma ry:n hakemukset siirrettiin perheitä tukevan työn toiminta-avustusten kokonaisuudesta kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuuteen. 

Avustusesitys 

Hakemusten arviointia on tehty työryhmässä, jossa on mukana asiantuntijoita kulttuurin palveluryhmästä.  

Avustusta esitetään myönnettäväksi 49 yhteisölle yhteensä 643 199 euroa, josta raha-avustusta on 463 000 euroa ja tila-avustusta 180 199 euroa. Vuonna 2020 myönnettiin 49 yhteisölle yhteensä 688 233,20 euroa, josta raha-avustusta oli 456 500 euroa ja tila-avustusta 231 733,20 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä, esitetyistä avustussummista ja kahden edellisen vuoden avustukset.

Pirkkalaiskirjailijat ry, Tampereen kansainvälisen toimintakeskuksen tuki ry, Tampereen Taiteilijaseura ry ja Tampere-seura ry saavat tiloja vastikkeetta käyttöönsä. Kulttuurin palveluryhmällä on kyseisistä tiloista vuokrasopimus Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -yksikön kanssa, jolle kulttuurin palveluryhmä maksaa päätöksessä mainitut tilakustannukset laskua vastaan. Vuokrissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset huomioidaan vuosittain kulttuurin palveluryhmän talousarvion kehyksessä lisäyksenä tai vähennyksenä.

Päätöksenteon ehdollisuus

SirkusRakkausPumPum ry:n tulee toimittaa vuodelta 2019 allekirjoitettu tilinpäätös (ml. tuloslaskelma, tase ja tilin-/toiminnantarkastajan lausunto) sekä toimintakertomus. Asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2021. Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä, mainitulle yhteisölle myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021 alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.

 Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Joni Lehtimäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on Tampereen Taideyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Lehtimäki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Esittelijä teki seuraavat muutokset liitteeseen: Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry:lle esitettävä avustussumma muutettiin 9 500 euroon ja Pispalan kirjastoyhdistys ry:lle esitettävä avustussumma muutettiin 18 500 euroon. Vastaavan sisältöiset muutokset tehtiin myös perustelutekstiin. Puheenjohtaja totesi näin muutetun liitteen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Elise Pedersen, Eija Koivusalo, Taina Myllyharju, Susanna Lundström, Marjo-Riitta Saloniemi, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Anna Szalay, Jenni Taipalus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.