Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 61 Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:18/12.03.00/2021

Valmistelija

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Szalay,​ puh. 044 481 1774,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto,​ puh. 040 485 1059,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2020 klo 15.45. Määräaikaan mennessä kulttuuriharrastusyhdistyksen toiminta-avustusta haki 55 yhteisöä (siirtojen jälkeen 61 yhteisöä). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 62.

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan.

Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 38 700 eurolla. Vuonna 2020 toiminta-avustuksia myönnettiin kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskokonaisuudesta yhteensä 41 500 eurolla.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019). Kulttuuriharrastusyhdistyksille suunnattuja toiminta-avustuksia voidaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta keskittyy kuntalaisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla.  Avustusta voidaan myöntää seuraavien kategorioiden mukaiseen toimintaan: erityisryhmien (esim. vammaisryhmät) kulttuuriharrastustoiminta, kirjallisuus, kuorot, kuvataide, lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen, orkesterit, taiteidenväliset, tanssi ja teatteri.

Avustusta voidaan myöntää säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastustoimintaan, josta muodostuu kuluja. Avustusta ei myönnetä ammatinharjoittamiseksi tulkittavaan toimintaan vaan laaja-alaiseen ja harrastuspohjaiseen toimintaan. Toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa, pois lukien kategoriat ’erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta’ ja ’lastenkulttuurin kehittäminen’. Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin. Avustusta ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille, valtakunnallisille tai piirijärjestöille eikä taiteen perusopetusta antavien koulujen tai muiden oppilaitosten kannatusyhdistyksille.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemuksen siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin.

Tällä perusteella seuraavien yhdistysten hakemukset (5 kpl) siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuuteen:

 • Ahjolan Setlementti ry / kansalaisopisto
 • Suomen Nyrkkeilymuseoyhdistys ry
 • Tampereen Kansainvälisen toimintakeskuksen tukiyhdistys ry
 • Teisko-Seura ry
 • Rahvaanmusiikinkerho ry.

 

Lisäksi Tampere-Tartto-Seura ry:n hakemus siirrettiin kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuudesta  maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuuteen.

Vastaavasti seuraavien yhteisöjen hakemukset (12 kpl) siirrettiin kulttuuri- ja taideyhteisöjen kokonaisuudesta kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen:

 • Händel-kuoro ry
 • Kulttuurin perikunta ry
 • Kurpitsaliike ry
 • Lasten ja Nuorten Satumatto ry
 • Mavericks Ry
 • Mieskuoro Laulajat ry
 • Taideyhdistys Elo ry
 • Tampere Underground NYT
 • Tampereen arkkitehtuurikasvatus ry
 • Tampereen huiluklubi ry
 • Teatteri Iva ry
 • Teatteriyhdistys Eliisa ry (Eliisa-teatteri).

 

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 52 yhteisölle yhteensä 38 700 euroa. Hakijayhteisöt, esitykseen perustuva avustussumma ja kahden edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. Avustusesityksessä on huomioitu toiminnan laatu ja laajuus. Tämän lisäksi huomiota on kiinnitetty toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Pirkka-Hämeen Kuvataiteilijat ry on pyytänyt vuonna 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen (700 euroa) siirtoa vuodelle 2021. Vuoden 2020 toiminta-avustuksen siirto on huomioitu vuoden 2021 toiminta-avustusesityksessä.

Arvioinnin perusteella joidenkin avustusta hakeneiden yhteisöjen ei voida katsoa täyttävän kulttuuriharrastusyhdistysten avustuskriteereitä.

Tampere Underground NYT haki avustusta Tampereen Underground Juhannus -festivaalin järjestämiseen, Teatteri Iva ry teatteriproduktion valmistamiseen ja Viihderyhmä Säihke ry musikaalin valmistamiseen. Nämä hakemukset on siirretty kaupunkikulttuuriyksikköön tuotantotukihakemuksina käsiteltäväksi.

Pirkanmaan Rautatieharrastajien Kerho Pirake ry:lle, Veteraanimoottoripyöräklubi ry:lle, Mavericks ry:lle ei myönnetä avustusta, koska yhdistysten toiminnan sisältö ei vastaa tämän avustuskokonaisuuden kriteereitä. Yhdistysten on kuitenkin mahdollista erikseen hakea kaupunkikulttuuriyksikön tuotantotukea yleisölle suunnattujen, yksittäisten kulttuuritapahtumien ja -projektien toteuttamiseen.

Kulttuurin Perikunta ry:n hakemus hylätään hakemuksesta puuttuvien liitteiden vuoksi.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävinä pyydettäessä 18.3.2021 alkaen. Yhteyshenkilö projektipäällikkö Anna Szalay, etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 044 481 1774.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Savisaari Lauri, Johtaja

Kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti kulttuurin palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23918, kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Projektipäällikkö Anna Szalay oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Elise Pedersen, Marianna Lehtinen, Anna Szalay, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Eija Koivusalo, Tarja Järvinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.