Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 55 Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:22/12.04.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Anna Henttonen, puh. 040 660 2057, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki 93 yhteisöä (siirtojen jälkeen 95). Vuonna 2020 hakijoita oli 97.

Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Liikuntapalvelujen määräraha vuodelle 2021 on 779 000 euroa. Avustusesitys on valmisteltu siten, että liikuntapalvelujen toiminta-avustuksina esitetään myönnettäväksi tamperelaisille yhteisöille yhteensä 741 000 euroa. Lisäksi esitetään lautakunnan kokouksessa 25.3.2021 erikseen päätettäväksi toiminta-avustuksen myöntämistä Tampereen Urheiluakatemian toimintaan.

 Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019). Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia voidaan kriteerien mukaan myöntää Tampereella toimiville yhteisöille, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun sekä niihin liittyvään kansalaistoimintaan. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä yhdistykselle, jolla ei ole lapsille ja/tai nuorille suunnattua harrastetoimintaa tai joiden toiminta on pienimuotoista. Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti valtakunnallisille tai piirijärjestöille.

Sisällöllisessä arvioinnissa määrällinen painotus on 80 prosenttia ja laadullinen vastaavasti 20 prosenttia. Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden alle 20-vuotiaiden jäsenmäärä muodostaa suurimman osan määrällisestä painotuksesta. Toisena määrällisenä painopisteenä on kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneet kustannukset. Laadullisessa arvioinnissa on otettu huomioon urheilullinen menestys, terveyden edistäminen, yhteiskunnallinen toiminta ja tapahtumat.

Arviointikriteerit toteuttavat edelleen kaupungin strategisia linjauksia. Avustusesitykset pohjautuvat sekä kriteeristön tuottamaan euromääräiseen että aiempien vuosien avustussummien väliseen arviointiin.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere.Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tällä perusteella joitakin avustushakemuksia on siirretty käsiteltäväksi muissa avustuskokonaisuuksissa tai yksiköissä.

Seuraavien yhteisöjen hakemukset (2 kpl) on siirretty nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen kokonaisuudesta liikuntapalvelujen avustuskokonaisuuteen: Tampereen Pursiseura Ry ja Tampereen Urheiluautoilijat ry. Perheitä tukevan työn kokonaisuudesta on siirretty Respect Boxing Club ry. Lisäksi liikuntapalvelujen avustuskokonaisuudesta on siirretty Varalan Säätiön hakemus käsiteltäväksi erillispäätöksenä.

 Avustusesitys

Lautakunnan hyväksymien avustuskriteerien mukaan liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia ei esitetä myönnettäväksi sellaisille yhdistyksille, joiden edellisen toimintakauden varsinainen toiminta, lapsi- ja nuorisoliikunta tai tilitapahtumat ovat olleet vähäisiä. Yhdistykset (9 kpl), joille ei näillä perusteilla esitetä avustusta vuonna 2021 ovat Aitolahden Riento ry., Mansesurf ry, Seigikai ry, Tammer-Kyykkä ry, Tampereen Jousiampujat ry, Tampereen Kuntoliikunta ry TAKU, Tanssiseura Hurmio ry, Theman Sport ry ja Tunturikerho Kolbma ry.

Liikuntapalvelujen toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi 86 yhdistykselle yhteensä 741 000 euron arvosta. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä, edellisen vuoden avustus ja esitetyistä avustussummista.

Päätöksenteon ehdollisuus

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2021.

Hakemusasiakirjat liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Liikuntapalvelujen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti liikunnan ja nuorison palveluryhmän kustannuspaikalta 137016, sisäinen tilaus 23925, liikuntapalvelujen avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Anne-Mari Jussila ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hän on Tappara ry:n johtokunnan jäsen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Jussila poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Anna Henttonen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Teemu Irri, Susanna Lundström, Pekka P. Paavola, Anna Henttonen, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.