Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 53 Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:28/12.05.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava koordinaattori Päivi Niskanen, puh. 050 528 7368, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustusta haki 8 yhteisöä (viime vuonna 11). 

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan. Määräraha vuodelle 2021 on 35 000 euroa.

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustuksia vuonna 2021 esitetään jaettavaksi 32 900 eurolla. Hakijayhteisöt, haettu summa, esitykseen perustuva avustussumma ja hakijoille vuonna 2020 myönnetyt toiminta-avustukset on esitetty liitteessä.

Avustamisen periaatteet ja avustuskriteerit

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan (sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.10.2019). Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia voidaan myöntää nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyville yhdistyksille. 

Toiminta-avustusta myönnetään toimijan säännölliseen ja ympärivuotiseen Tampereelle sijoittuvaan perustoimintaan. Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.

Avustettavan toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa. Avustusten piiriin päästäkseen toiminnassa tulisi olla aktiivisesti mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta.

Arviointi jaetaan määrällisiin ja laadullisiin painopisteisiin, joiden pohjalta hakemuksia vertaillaan keskenään ja pisteytetään. Osa-alueiden prosentuaaliset arvot määrittävät kullekin pisteytyskohdalle painoarvon, jonka kautta lopullinen jakoesitys lasketaan. Tämä jakoesitys antaa suuntaa kullekin hakijalle esitettävälle avustussummalle.

Avustusesitys

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen avustuksia esitetään jaettavaksi 8 yhdistykselle yhteensä 32 900 eurolla. Vuonna 2020 vastaavia avustuksia jaettiin 9 yhdistykselle yhteensä 35 000 eurolla.

Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Tampereen vihreät nuoret - Virnu ry  (1397,62 euroa) ja Tampereen Vasemmistonuoret (700 euroa) ovat pyytäneet vuonna 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen osittaista siirtoa vuodelle 2021. Vuoden 2020 toiminta-avustuksen siirrot, yhteensä noin 2 100 euroa on huomioitu vuoden 2021 toiminta-avustusesityksessä.

Päätösesityksen ehdollisuus 

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan vain hakijoiden, joille lautakunta on myöntänyt 10 000 euron avustuksen tai enemmän, tulee toimittaa edellisen toimintakauden asiakirjat niiden vahvistumisen jälkeen. Myös alle 10 000 euron avustuksen saajilta voidaan tarvittaessa pyytää erikseen kyseiset asiakirjat tarkistettavaksi ennen maksatusta. Täydentävät asiakirjat tulee toimittaa viimeistään 31.5.2021.

Mikäli vaadittuja asiakirjoja ei erillisestä pyynnöstä huolimatta toimiteta määräaikaan mennessä, mainituille yhteisöille myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä peruuttaa.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa avustettavan toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa.

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere. Finland –tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämisen toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti liikunta ja nuoriso palveluryhmän kustannuspaikalta 137016, sisäinen tilaus 26369, nuorten yhteiskunnallinen toiminta.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty.

Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Noora Tapio ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn, koska hänen läheisensä toimii Tampereen vasemmistonuorten toiminnanjohtajana. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Tapio poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Johtava koordinaattori Päivi Niskanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Nuorisovaltuuston edustaja Lotta Forsström poistui kokouksesta ja varaedustaja Aleksi Peltosaari saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakijat, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Pekka P. Paavola, Jukka Etu-Seppälä, Susanna Lundström, Linnea Nevala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.