Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 54 Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen) vuodelle 2021 

TRE:25/05.01.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo, puh. 050 411 2434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 17.12.2020 kokouksessaan palvelu- ja vuosisuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma sisältää perusopetuksessa vuosittain jaettavat perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen), joihin on varattu 56 000 euroa vuodelle 2021. Määräraha on pienempi kuin vuonna 2020 johtuen toiminta-avustusten ja kumppanuusavustusten välillä tehdyistä muutoksista. Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry siirrettiin kumppanuusavustuksiin ja Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry kumppanuusavustuksista toiminta-avustuksiin.

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä perheitä tukevan työn toiminta-avustusta haki 21 yhteisöä (siirtojen ja yhdistämisten jälkeen 16). Vuonna 2020 hakijoita oli siirtojen jälkeen 24. Perheitä tukevan työn toiminta-avustuksia on tarkasteltu kokonaisuutena palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa hakemusten määrä ja laatu huomioiden. Toiminta-avustusten myöntämistä ohjaavat kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet (kh 23.11.2009, päivitetty 26.11.2018) sekä sivistys- ja kulttuurilautakunnan asettamat arviointikriteerit (sivistys-​ ja kulttuurilautakunta 24.10.2019).

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Perheitä tukevan työn avustuksia voidaan myöntää avustuksiin varatun määrärahan puitteissa yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen, ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät päivähoitopalveluja korvaavaa kerhotoimintaa ja joiden ei ole mahdollista saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea. Kokonaisuuden sisällä avustukset suunnataan perheiden tukemistyöhön sekä ohjattuun vertaistoimintaan perheille. Perheiden tukemistyö on kohdennettua tai laaja-alaista ammattilaisten tuottamaa toimintaa, jota voidaan osin toteuttaa vapaaehtoistyön voimin. Ohjattu vertaistoiminta perheille on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ei tarvitse olla ammattilaisten tuottamaa.

Avustamisen edellytyksenä on, että toiminta tukee lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta sekä vahvistaa perheen omia voimavaroja. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa, jatkuvaa ja säännöllistä. Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustuskokonaisuudesta ei myöskään tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä eikä muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa kaupungin avustuskokonaisuudessa. 

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden (kh 23.11.2009, päivitetty 25.11.2019) mukaan kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Mikäli yhdistyksen toiminta on laaja-alaista tai eri ikäryhmille suunnattua, tulee yhdistyksen asiakirjoista voida todentaa erityisesti lapsille ja perheille suunnatun toiminnan sisältö ja kustannukset Tampereella tapahtuvassa toiminnassa. 

Tampereen kaupungin toiminta-avustusta saavien yhdistysten ja yhteisöjen toivotaan käyttävän Tampere. Finland -tunnusta omassa viestinnässään.

Hakemusten siirtäminen

Sisällöllisen arvioinnin perusteella perheitä tukevan työn toiminta-avustuksiin siirrettiin KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry:n hakemus terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden toiminta-avustuksista. Perheitä tukevan työn toiminta-avustuksista Kristillinen Eläkeläisyhdistys Ikinuoret ry:n hakemus siirrettiin ikäihmisten palvelujen toiminta-avustuksiin, Tampereen Filharmoninen kuoro ry:n ja Tulikollektiivi Flamma ry:n hakemukset kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksiin. Tampereen Parkinson-yhdistys ry:n hakemus siirrettiin terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-avustuksiin, Tampereen Akvaarioseura ry:n hakemus nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen toiminta-avustuksiin ja Respect Boxing Club ry:n hakemus liikuntapalvelujen toiminta-avustuksiin. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry oli hakenut samansisältöisellä hakemuksella avustusta terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen, soveltavan liikunnan sekä perheitä tukevan työn avustuskokonaisuuksista. Hakemukset siirrettiin ja yhdistettiin perheitä tukevan työn kokonaisuuteen. Hakijoista TamRoma ry ja Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry ovat hakeneet avustusta myös muista avustuskokonaisuuksista. Vuonna 2020 toiminta-avustusta hakeneista seitsemän yhdistystä eivät hakeneet avustusta vuodelle 2021, joidenkin kanssa oli sovittu vuoden 2020 avustuksen siirtämisestä vuodelle 2021. 

Avustusesitys

Hakemusten arviointia on tehty yhteistyössä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Avustusta esitetään myönnettäväksi 15 yhteisölle yhteensä 52 000 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista ja kolmen edellisen vuoden myönnetyt avustukset.

Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi lapsiasiamies Tiia Heinäsuolta (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 050 411 2434).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Hyväksytään perheitä tukevan työn toiminta-avustukset esityksen mukaisesti. 

Perheitä tukevan työn avustukset maksetaan yhdistyksille ja yhteisöille vuonna 2021 liitteessä esitetyn mukaisesti perusopetuksen kustannuspaikalta 131117, sisäinen tilaustunniste 20773 toiminta-avustukset.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. 

Avustuksen maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Avustus voidaan periä takaisin, jos avustuspäätös muuttuu oikaisuvaatimuksen perusteella.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Jaana Hartman, Katja Gråsten, Liisa Keskiruusi, Piritta Haapahuhta, Katri Mantere, Sannamaria Ahola, Susanna Lundström, Linnea Nevala, Tiia Heinäsuo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.