Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 63 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 -lausuntopyyntö 

TRE:663/06.02.00/2021

Valmistelija

  • Vuori Mika, Suunnittelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, puh. 040 806 3132, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (Pshp) pyytää lausuntoa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet suunnitelmavuosille. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu yhdessä kuntien, Pshp:n ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Suunnitelma on keskeinen alueellinen työväline väestötason hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen toimeenpanossa ja tukee kuntia omien tavoitteidensa asettamisessa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n visio on Kuntalainen voi hyvin ja on tyytyväinen elämäänsä. Kuntalaisella on hyvä arki ja mielekäs elämä.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024:n kertomusosa kuvaa edellisen alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden toteutumista vuosina 2017–2020. Suunnitelmaosassa on taulukkomuodossa esitetty tilannekuvan ja kertomusosan perusteella työstetyt painopisteet ja tavoitteet, jotka esitetään yhteisinä alueellisen tason ja erikoissairaanhoidon toiminnalle ja ehdotuksina kunnille. Suunnitelman taustamateriaalina on käytetty laajasti jo olemassa olevia ohjelmia ja strategioita sekä muita dokumentteja.

Tilannekuva-analyysien pohjalta Terveyden edistämisen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 20.3.2020 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman painopisteiksi vuosille 2021 – 2024 seuraavat:

Elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia

Osallisuus ja vaikuttaminen

Turvallinen elinympäristö

Vaikuttavat palvelut.

Teemat noudattavat hyvin myös Pirkanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2020-2025 palvelujen kehittämisen tavoitteita. Järjestämissuunnitelmassa keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita ovat muun muassa väestön elintapamuutoksen tukeminen, päätösten terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointimenettelyyn (EVA) käyttäminen sekä kolmannen sektorin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteentoimivuuden varmistaminen. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sisällöt on yhdistetty PIrkanmaan sote-uudistuksen valmisteluun. Lisäksi esitetyt kuntien toimintaa koskevat ehdotukset ovat riittävän konkreettisia toteutettavaksi.

Yksityiskohtaiset huomiot:

s. 26 ”OLKA-piste”-toiminnan voisi avata joko käsitteiden määrittelyssä tai sitten tässä taulukossa.

s. 26 ”Tabu” tarkoittanee käytössä olevaa Tableau-ohjelmistoa. Termiä voisi avata kansantajuisemmaksi.

s. 27 ”Ruoka- kulttuuri- ja liikuntakasvatus on sisällytetty kunnan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaan”: Kokonaisuudet sisältyvät valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin.

s. 28 ”Turvallinen elinympäristö”: Edistetään lähiympäristön kehittämistä esteettömäksi ja turvalliseksi ja liikkumiseen ja osallisuuteen kannustavaksi. Kunnan toiminnaksi on ehdotettu liikkumisen kestävyystavoitteiden asettamista. Tätä on Tampereella ja kaupunkiseudun kunnissa jo pitkälti tehty, on asetettu esim. kulkutapatavoitteet hiilineutraalisuutta tukemaan.

s. 28 ”Vaikuttavat palvelut”: Parannetaan palveluiden saatavuutta, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tekstissä voisi olla palveluiden saavutettavuus kestävillä kulkutavoilla. Tähän on tehty työtä Pirkanmaan laajuisesti, ja se olisi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää.

Kaupungin eri palvelualueiden yhdistetty lausunto käsitellään kaupunginhallituksessa. Hyväksytty lausunto on toimitettava Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon 26.3.2021 mennessä. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021–2024 päivitetään lausuntojen perusteella ja sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021–2024 annetaan oheinen lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Lumme, Pirjo-Liisa Länkinen, Jaana Ylänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)