Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 44 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2020 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:5415/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 ja Strategiacontroller Heidi Ilvonen, puh. 0400 915 244, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportissa raportoidaan keskeiset strategiaa toteuttavat toimenpiteet, talouden toteumat ja ennusteet sekä tuloksellisuuspilottien ja riskienhallinnan tilanne.

Tampereen strategiaa ja muita pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenivät vuonna 2020 pääosin suunnitelmien mukaisesti. Onnistumisina pidetään muun muassa prosessien digitalisointia ja automatisointia, harrastamisen, liikkumisen ja lukemisen edistämistä ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan mukaisten toimenpiteiden sekä kulttuurikohteiden vetovoiman kehittämisen etenemistä.

Koronatilanne on osittain hidastanut tai siirtänyt palvelu- ja vuosisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista. Suunnitelluista toimenpiteistä osittain toteutui muun muassa tilavarauskäytäntöjen kehittäminen, yhdenvertaisuuden teemavuoden toimenpiteiden ja viestinnän saavutettavuuden edistäminen sekä tuloksellisuuspilottien toteuttaminen. Riskienhallinnan osalta vuonna 2020 korostui muun muassa muuttuvien koronarajoitusten, omaehtoisten koronakaranteenien aiheuttamien henkilöstön poissaolojen sekä avustusyhteisöjen taloudellisen tilanteen heikentymisen aiheuttamat haasteet. Etäopetusjaksojen vaikutuksia oppimiseen ja oppimisen tukeen ei täysin ole vielä myöskään tunnistettu. Osittain toteutuneista toimenpiteistä ja riskien hallintakeinoista raportoidaan lautakunnalle liitteessä tarkemmin.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakate toteutui 2,8 milj. euroa talousarviota parempana. Koronaviruspandemian aiheuttama toiminnan supistuminen vaikutti merkittävästi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteumaan. Tilinpäätöksessä nettomenojen kasvu on 10,6 milj. euroa eli 2,8 % edellisvuoteen verrattuna. Nettomenojen kasvuun vaikutti erityisesti maksu- ja myyntituottojen aleneminen.

Toimintatuotot toteutuivat 6,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui pääosin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi alentuneista maksutuotoista. Lisäksi myös myyntituotot ja vuokratuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Suurimmat tulojen menetykset olivat varhaiskasvatuksessa, liikuntapalveluissa ja filharmoniassa.

Toimintakulut alittuivat 8,8 milj. euroa. Koronaviruspandemian aiheuttama toiminnan supistuminen näkyi säästöinä erityisesti henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Henkilöstökulujen alitus johtui sijaisten ja muun määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, palkattomien vapaiden lisääntymisestä ja lomapalkkavelan vähenemisestä. Palvelujen ostojen alittumiseen vaikuttivat mm. näyttelyjen ja tapahtumien, ateriapalvelujen, sekä matkustus- ja kuljetuskustannusten toteutuminen suunniteltua pienempinä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen säästö johtui kasvatus- ja opetuspalvelujen tarvikehankintojen ja oppilasruokailun elintarvikekustannusten vähenemisestä. Avustusten ylitys johtui kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toiminta- ja kumppanuusavustuksista. Ylitykseen vaikutti osaltaan avustusyhteisöille myönnetyt korona-lisäavustukset.

Koronaviruspandemian vaikutus lautakunnan toimintatuottojen alitukseen oli arviolta noin 5,9 milj. euroa ja toimintakulujen alituksen noin 5,5 milj. euroa. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi korona-avustuksia varhaiskasvatukselle, perusopetukselle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille. Avustuksista kohdistettiin vuodelle 2020 käytön mukaan yhteensä 1,3 milj. euroa.

Investoinnit toteutuivat 1,7 milj. euroa talousarviota pienempinä, mikä johtui hankkeiden viivästymisestä ja siirtymisestä vuodelle 2021. Kasvatus- ja opetuspalvelujen ensikertaisen kalustamisen menot toteutuivat suunniteltua pienempinä muun muassa sen vuoksi, että Tammerkosken koulutalon ja Pispalan koulun tilat valmistuvat vasta vuonna 2021. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen investointien toteumaan vaikutti muun muassa Sorsapuiston tekojääalueen viimeistelyn, Pyynikin uimarannan esteettömien laiturien hankinnan ja Hervannan uimahallin peruskorjauksen viivästyminen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaraportti tammi-joulukuu 2020 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Jukka Männikkö, Markus Kiviaho, Erja Viitala, Heidi Ilvonen, Jaana Hartman, Vesa-Matti Kangas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.