Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 58 Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset vuodelle 2021 

TRE:24/12.04.00/2021

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen, puh. 050 554 5874, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, p. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2021 toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi 4.1.2021. Hakuaika päättyi 29.1.2021 klo 15.45. Määräaikaan mennessä soveltavan liikunnan toiminta-avustusta haki 15 yhteisöä (siirtojen jälkeen 14). Vuonna 2020 hakijoita oli 16. Hakijayhteisöt, avustusesitys ja edellisen vuoden avustus on esitetty liitteessä. 

Kaupunginvaltuuston tekemän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahoihin tehtiin leikkauksia vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 sivistys- ja kulttuurilautakunnan toiminta-avustusten määrärahat säilyvät ennallaan. Määräraha vuodelle 2021 on 24 500 euroa. 

Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia esitetään myönnettäväksi yhteensä 24 000 eurolla. Vuonna 2020 soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 24 500 eurolla.

Avustamisen periaatteet ja arviointikriteerit

Soveltavan liikunnan toiminta-avustuksia voidaan myöntää yhteisöille, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa Tampereella. Soveltavan liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla soveltavan liikunnan ryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle. Avustus kohdennetaan terveyttä ja toimintakykyä edistävään harrastustoimintaan.

Avustuskokonaisuudelle on kirjattu arviointikriteerit, joiden valossa avustushakemuksia arvioidaan. Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia. Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa ja ympärivuotista Tampereelle sijoittuvaa perustoimintaa. Toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tulee täydentää kaupungin toimintaa.  Avustusesityksessä on huomioitu määrällisiä ja laadullisia painotuksia: toimintaan osallistuneiden määrä, toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus, toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve, toiminnan sisältö ja tavoitteellisuus.

Hakemusten siirtäminen

Samaan tarkoitukseen Tampereen kaupungilta voi saada avustusta ainoastaan yhden avustuksen muodossa. Joidenkin yhdistysten hakemusten on sisällöllisen arvioinnin perusteella katsottu toimintansa luonteen vuoksi kuuluvan toisen avustuskokonaisuuden piiriin. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry haki avustusta sekä soveltavan liikunnan että perheitä tukevan työn kokonaisuudesta. Hakemukset yhdistettiin ja ne käsitellään perheitä tukevan työn kokonaisuudessa.

Avustusesitys

Avustusta esitetään myönnettäväksi 14 yhteisölle yhteensä 24 000 euroa. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin 16 yhteisölle yhteensä 24 500 euroa. Liitteessä on kooste avustusta vuonna 2021 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista sekä kahden edellisen vuoden avustukset. 

Toiminta-avustus on käytettävä myönnetyn toimintavuoden aikana, eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. Polioinvalidit ry Tampereen osasto on pyytänyt vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen osittaista siirtoa vuodelle 2021. Siirto (300 euroa) on huomioitu vuoden 2021 toiminta-avustusesityksessä.

Hakemusasiakirjoja liitteineen voi pyytää nähtäväksi suunnittelija Susanna Lundströmiltä (etunimi.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 355 8745).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Soveltavan liikunnan toiminta-avustukset jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaisesti liikunnan ja nuorison palveluryhmän kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 26919, soveltavan liikunnan avustukset.

Avustusten maksatus voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta sillä ehdolla, että avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan saamansa avustuksen, mikäli päätös muuttuu muutoksenhaun vuoksi.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2021 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johtava liikunnanohjaaja Anne Lahtinen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Avustuksen hakijat, Anne Lahtinen, Teemu Irri, Päivi Lehtinen, Piritta Haapahuhta, Linnea Nevala, Susanna Lundström

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.