Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 64 Tampereen Kitarakoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen 

TRE:2000/12.01.01/2021

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta tai ministeriö voi myöntää kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetuin lain ja asetuksen (6.11.1998/813) mukaisesti.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella sivistys- ja kulttuurilautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy toimijat taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteiden mukaan (sivela 11.12.2014, päivitetty sikula 21.11.2019). Taiteen perusopetus on vapautettu arvonlisäverosta.

Opetuksen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tulee olla Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaista. Opetushallitus päätti uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat yleinen oppimäärä ja laaja oppimäärä. Molempien oppimäärien mukaiset opetussuunnitelmat on annettu yhdeksälle taiteenalalle: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

Uusien perusteiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien on tullut olla oppilaitoksissa käytössä 1.8.2018 alkaen niin, että opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittavat oppilaat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Kuitenkin ennen 1.8.2018 taiteen perusopetuksessa aloittaneet oppilaat voivat opiskella entisten opetussuunnitelmien mukaan 31.7.2021 saakka.

Tampereen kaupunki on hyväksynyt Tampereen Kitarakoulun musiikin yleistä oppimäärää taiteen perusopetuksessa antavaksi yksiköksi vuonna 2013. Tampereen taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on arvioinut Tampereen Kitarakoulun opetussuunnitelman kokouksessaan 9.3.2021 ja esittää sitä hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Tampereen Kitarakoulun opetussuunnitelma taiteen perusopetuksen musiikin yleiseen oppimäärään hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Suunnittelija Susanna Lundström oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakija, Päivi Varjosalo, Heidi Saramäki, Marianna Lehtinen, Eeva-Kaisa Todorov, Anu Silvennoinen, Timo Saarinen, Merja Koskiniemi, Marja-Leena Seilo, Reija Iso-Mustajärvi, Maria Suikkanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.