Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.3.2021

§ 65 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuljetusperusteet 

TRE:1311/12.06.01/2021

Valmistelija

  • Mikkola Pia, Palvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Pia Mikkola, puh. 050 468 2922, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslaki ei velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta varhaiskasvatuksen lapsille. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa lapsen kasvatus, opetus ja hoito järjestetään ensisijaisesti lähipäiväkodissa. Mikäli lapsi tarvitsee kasvuunsa ja oppimiseensa paljon tukea, on tarkoituksenmukaista järjestää varhaiskasvatus alueen integroidussa varhaiskasvatusryhmässä tai kaupunkitason integroidussa ryhmässä.

Kuljetuspalvelua saa varhaiskasvatuksessa vuosittain keskimäärin noin 60 lasta ja kustannukset ovat noin 190 000 euroa. 

Päiväkotikuljetusten perusteiksi 1.8.2021 alkaen esitetään seuraavaa:

Mikäli lapsen tuen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista, voidaan kuljetus tarvittaessa järjestää kodin ja muun kuin lähipäiväkodin välille. 

Varhaiskasvatusikäisten lasten kuljetukset toteutetaan ensisijaisesti integroituihin varhaiskasvatusryhmiin, mikäli päivähoitopaikan ja kodin välinen etäisyys on vähintään kolme kilometriä. Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa reittiä myöten kotipihalta päiväkodille. Matkan mittaamisessa käytetään kaupungin käytössä olevaa mittausohjelmaa.

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus voidaan järjestää kehitysvammalain mukaisena kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Mikäli kuntouttava varhaiskasvatus on sisällytetty kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan, järjestetään tarvittavat kuljetukset. 

Kuljetusjärjestelyt toteutetaan alueellisina yhteiskuljetuksina siten, että mukana ovat kaikki varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kuljetusta tarvitsevat lapset. Kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä kaupungin osoittamaan varhaiskasvatusyksikköön. Kuljetukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat huoltajien hakemukseen. Kuljetukset ovat perheille maksuttomia. Kuljetusta myönnettäessä otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja perheen olosuhteet. Mikäli lapsi tarvitsee kuljetusten ajaksi saattajan, tulee asiasta olla asiantuntijalausunto. Varhaiskasvatus ei järjestä eikä korvaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten terapiakuljetuksia.

Päätöksen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten kuljetuksista tekee palvelupäällikkö. Varhaiskasvatuksen kuljetuspäätökset tehdään hakemuksen mukaan, pääsääntöisesti toimintakauden ajaksi. Mikäli kuljetustarve päättyy kesken myönnetyn kauden, huoltajan tulee ilmoittaa siitä päiväkodin henkilökunnalle ja Tuomi Logistiikan koulukyyteihin.

Kuljetus järjestetään koulujen työpäivinä. Uutta toimintakautta koskeva kuljetuspäätös tehdään toukokuun loppuun mennessä tai kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kuljetuksen järjestämisaika on noin 3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Koulujen loma-aikana kuljetetaan vain erikseen sovitusti. Koulujen loma-ajalle huoltajan pitää ilmoittaa kuljetustarve erikseen päiväkodin henkilökunnalle. Kuljetukset alkavat aamulla aikaisintaan klo 6 ja päättyvät klo 17. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Varhaiskasvatuksen kuljetuksia koskevat linjaukset hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kulttuurijohtaja Pirkko Lindberg sekä liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Elli Rasimus, Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala, Pia Mikkola, Sara Saadetdin-Rajaluoma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.