Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 69 CSSA Tampere ry:n oikaisuvaatimus kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:3/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Moisala Venla, Koordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Venla Moisala, puh. 050 523 2134, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

CSSA Tampere ry vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (46 §) kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksista vuodelle 2019. Päätöksessä yhdistykselle myönnettiin 300 euron avustus. Vuonna 2018 yhdistys sai toiminta-avustusta 1000 euroa maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuudesta, joten yhdistyksen saama avustus laski edellisestä vuodesta.

CSSA Tampere ry:n toiminta on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan toiminta-avustuksella tukea sekä kulttuuriharrastusyhdistysten että maahanmuuttajayhdistysten kokonaisuudesta. Oikaisuvaatimuksessaan yhdistys kertoo vahingossa osoittaneen tänä vuonna hakemuksensa kulttuuriharrastusyhdistysten kokonaisuuteen. Yhdistys toivoo, että inhimillinen virhe voitaisiin korvata ja avustusta korottaa aiempien vuosien tasolle.

Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustuksista päätettäessä kiinnitetään huomiota kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Tiedonkulun ongelmien takia, yhdistyksen katsottiin hakevan toiminta-avustusta ensimmäistä kertaa, mistä syystä yhdistykselle esitettiin pienempää avustusta kuin muutoin hakemuksen arvioinnin perusteella tehdyllä pisteytyksellä olisi ollut perusteltua.

Avustusvalmistelussa tapahtuneen virheen johdosta esitetään, että CSSA TAmpere ry:n oikaisuvaatimus hyväksytään ja yhdistykselle myönnetään kokonaisuudessaan 1000 euron toiminta-avustus vuodelle 2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019 päätöstä § 46 koskeva oikaisuvaatimus hyväksytään. 

CSSA Tampere ry:lle maksetaan jo myönnetyn 300 euron toiminta-avustuksen lisäksi 700 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kustannuspaikalta 137011, sisäinen tilaus 23917, kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

CSSA Tampere ry, Teemu Irri

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.