Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 70 Kulttuuriosuuskunta TRELMUn oikaisuvaatimus kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuspäätökseen 

TRE:2/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Lundström Susanna, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Susanna Lundström, puh. 040 355 8745, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kulttuuriosuuskunta TRELMU vaatii oikaisua sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessaan 21.3.2019 tekemään päätökseen (42 §) kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksista vuodelle 2019. Lautakunnan 22.11.2018 hyväksymien arviointikriteereiden mukaan kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia voidaan myöntää paikallisesti keskeisille kulttuuri- ja taideyhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua.

TRELMUlle myönnettiin avustusta 1500 euroa, minkä yhteisö kokee liian alhaiseksi toiminnan laajuuteen nähden. Myönnetyn avustuksen suuruus perustui hakemuksessa annettuihin tietoihin. Hakijoiden tuli hakuvaiheessa toimittaa hakemuksen liitteenä vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto). Lisäksi TRELMUn uutena hakijana tuli toimittaa osuuskunnan säännöt. Koska kulttuuriosuuskunta on perustettu vuonna 2017 ja toiminta on perustamisvuoden jälkeen laajentunut, oli toiminnan arviointia vaikea tehdä toimitettujen asiakirjojen perusteella. TRELMU esittää, että myönnettyä summaa olisi tarkistettava vastaamaan viime vuoden toiminnan laajuutta, minkä oikaisuuvaatimuksen liitteenä toimitettu vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa. Koska avustussumman suuruus arvioidaan aina hakuvaiheessa toimitetun materiaalin perusteella, ei avustustasoa ole mahdollista korjata enää päätöksenteon jälkeen. Täydentävät liitteet hakemukseen tulee toimittaa aina hakuajan puitteissa.

Kulttuuriosuuskunta TRELMUn avustussummaan vaikutti myös se, ettei osuuskunnan säännöissä ollut selkeästi kirjattu osuuskunnan olevan voittoa tavoittelematon. Osuuskunnalle on kuitenkin myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki ja yhteisö kertoo ohjaavansa käytännössä kaikki tuotot suoraan "paikallista kulttuurihyvinvointia edistävään perustoimintaan". Koska Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisten periaatteiden (hyväksytty kh 23.11.2009, päivitetty kh 26.11.2018) mukaan avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi, tulisi osuuskunnan jatkossa huomioida asia aiempaa tarkemmin, mikäli hakevat avustusta Tampereen kaupungilta.

Oikaisuvaatimuksessaan TRELMU nostaa esille, että heille myönnetty avustus on huomattavasti pienempi kuin muille musiikkiyhteisöille, ja erityisesti suhteessa haettuun avustussummaan. Täten osuuskunta vaatii, että avustus nostetaan samalle tasolle muiden tuettavien musiikkiyhteisöjen kanssa, mikä TRELMUn tekemän vertailun mukaan on keskiarvoltaan n. 40 prosenttia. Tämä tarkoittaisi TRELMUn tapauksessa 7 200 euroa, kun osuuskunta haki 18 000 euron avustusta.  Avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustusvalmistelussa arvioidaan hakemusta kuitenkin aina kokonaisuutena.  "Avustuksista päätettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen." Koska TRELMU haki toiminta-avustusta ensimmäistä kertaa, ei arvioinnissa myöskään ollut mahdollista huomioida edellisinä vuosina myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutumista. Tästä syystä ensimmäistä kertaa toiminta-avustusta saavilla, avustustaso onkin yleensä suhteellisesti alhaisempi kuin toiminta-avustusta aiemmin saaneilla.

Lisäksi TRELMU vetoaa kaupunkiin, että musiikkiyhteisöjä tuettaisiin ylipäätään nykyistä enemmän, jotta eri alojen kulttuuri- ja taideyhteisöt saisivat yhtäläisen tuen ja arvostuksen, ja nostavat esille, että kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustuksia myönnettiin tänä vuonna lähes 1 000 euroa pienemmällä kokonaissummalla kuin viime vuonna (v. 2018: 670 943€, v. 2019: 671 959€). Täten osuuskunta vaatii, että musiikkiyhteisöille osoitettujen toiminta-avustusten yhteissummaa korotetaan siten, että kaikki tuen saajat saavat suhteessa haettuun summaan nähden vähintään saman verran kuin muut esittävien taiteiden yhteisöt. Tähän kaupungilta tulisi TRELMUn mukaan löytyä rahaa, "kun se pystyy samaan aikaan sijoittamaan noin 200 000 euroa Tullikamarin Pakkahuoneen PA-päivityksiin (joista suurimpana hyödyn saajana yksityinen osakeyhtiö) ja miljoona euroa Euroopan Kulttuuripääkaupunki 2026-kilpailuhankkeeseen."

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksen 21.3.2019 päätöstä § 42 koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kulttuuriosuuskunta TRELMU

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.