Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 60 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:2955/12.03.00/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntien kulttuuritoimintaa koskeva lainsäädäntö on uudistettu ja laki on astunut voimaan maaliskuussa 2019. Laissa säädetään kunnan kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvistä tavoitteista, tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista, valtionrahoituksesta sekä kehittämistehtävästä. Laki sisältää kunnan kulttuuritoiminnan määritelmän, jolla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) on luettavissa verkossa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166.

Lain kolmannessa pykälässä on määritelty kunnan tehtävät kulttuuritoiminnan järjestäjänä, jotka ovat:

1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;

2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;

3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;

4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen;

5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa;

6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;

7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnat voivat järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla tavoin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa säädetään lisäksi valtion viranomaisten tehtävistä, kunnan asukkaiden osallistumisesta, kehittämistehtävästä, yhteistyöstä, tiedon tuottamisesta ja arvioinnista sekä valtionrahoituksesta.

Kuntien kulttuuritoimintaa on säädelty lainsäädännöllä vuodesta 1981 lähtien, jolloin laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli ensimmäistä kertaa voimaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja esittelee lautakunnan kokouksessa lakia kuntien kulttuuritoiminnasta ja lain vaikutusta Tampereen kaupungin toimintaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)