Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 64 Päätöksen asiavirheen korjaaminen koskien kielten opetuksen varhentamista kasvatus- ja opetuspalveluissa 

TRE:1232/12.01.01/2019

Valmistelija

 • Viitasaari Tuija, Kasvatus- ja opetuspäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on 21.2.2019 päätöksellä § 27 päättänyt A1-kielen ja A2-kielen opetuksen varhentamisesta. Päätöstä tulee korjata vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa asetusta tuntijaosta.

A1-kielen opetus varhentuu valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti 1.1.2020 alkaen. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. A1-kielen opetuksen varhentamisesta opetuksen järjestäjille aiheutuvat lisäkustannukset korvataan osana kuntien peruspalveluiden valtionosuutta. Opetushallitus laatii varhennettuun kielenopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka valmistuvat 1.5.2019 mennessä. Kunnallinen opetussuunnitelma tulee olla hyväksytty 31.12.2019 mennessä.

A1-kielen valtakunnallinen varhentaminen etenee ikäluokka kerrallaan niin, että lukuvuodesta 2022–2023 alkaen kaikki perusopetuksen oppilaat aloittavat A1 -kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla. Jotta A1-kielen ja A2-kielen aloittamisajankohtien väli ei varhennusuudistuksen myötä venyisi aiempaa pidemmäksi, on tarpeen, että A2-kielen opetus varhennetaan 3. luokalla alkavaksi lukuvuodesta 2021–2022 niillä oppilailla, jotka ovat aloittaneet A1-kielen opiskelun ensimmäisellä luokalla.

Varhennetun kielenopetuksen uudistus etenee ikäluokka kerrallaan seuraavasti:

lukuvuonna 2019–2020

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta kielikasvatuksen, eli Kikatus -mallin, mukaisesti. Mallissa tutustutaan lukuvuoden aikana neljään eri kieleen. Kielet määräytyvät kunkin koulun ja sen koulupolun A1-kielten mukaan.
 • Vuosiluokilla 1 ja 2 syyslukukauden 2019 ajan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun 1.1.2020 alkaen (0,5 vuosiviikkotuntia).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2020–2021

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1,5 vuosiviikkotuntia).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa A1-kielen opiskelun.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2021–2022

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun. Tämä koskee niitä oppilaita, jotka aloittivat A1-kielen opiskelun 1. luokalla.
 • Vuosiluokka 4 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

 

lukuvuonna 2022–2023 ja siitä eteenpäin

 • Varhaiskasvatuksessa kielisuihkuja.
 • Esiopetuksessa toteutetaan varhennettua kielenopetusta Kikatus-mallin mukaan.
 • Vuosiluokka 1 aloittaa A1-kielen opiskelun lukuvuoden alussa (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 2 jatkaa A1-kielen opiskelua (1 vuosiviikkotunti).
 • Vuosiluokka 3 aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Kuosmanen Taru, Johtaja

A1-kielen opetuksen varhentaminen Tampereella etenee esitetyn aikataulun ja mallin mukaisesti.

A2-kielen opetus varhennetaan lukuvuonna 2021–2022 alkamaan vuosiluokalta 3. Tämä koskee niitä oppilaita, joiden A1-kielen opiskelu alkoi 1. luokalla.

Lukuvuodesta 2022–2023 alkaen A2-kielen opiskelu alkaa kaikilla vuosiluokalla 3.

Tämä päätös korvaa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan 21.2.2019  antaman päätöksen § 27. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös 21.2.2019 § 27 kumotaan kokonaisuudessaan.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kristiina Järvelä, Tuija Viitasaari, Petri Peltonen, Ville Raatikainen, Outi Verkama

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.