Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 25.4.2019

§ 65 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajan nimeäminen valtakunnallisille museopäiville ja Suomen museoliiton 96. vuosikokoukseen 

TRE:2524/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Savisaari Lauri, Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh.040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suomen museoliitto järjestää Valtakunnalliset museopäivät yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Museokeskus Vapriikin, Postimuseon, Tampereen taidemuseon ja Työväenmuseo Werstaan kanssa 15.-17.5.2019.

Kevään tärkein museotapahtuma, Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 96. vuosikokous tarjoaa tänä vuonna asiaa museoiden roolista ilmastomuutoksen hidastamiseksi. Suosituilla perjantaipäivän opintoretkillä tutustutaan asiantuntijoiden opastuksella muun muassa Tampereen punaiseen Pispalaan, Poliisimuseoon Hervannassa ja kokoelmakeskuksiin Ruskossa, Kangasalan Kimmo Pyykkö -taidemuseoon ja Mobiliaan, Mäntän Serlachius-museoihin sekä Laukon kartanoon.

Ohjelma: http://www.museoliitto.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoja: Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila puh. 040 534 6232, Leena.tokila@museoliitto.fi.

 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Tampereelle 15.-17.5.2019 oikeutetaan osallistumaan __________.

Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Päätös

Esitetään pormestarin päätettäväksi, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan edustajana valtakunnallisille museopäiville Tampereelle 15.-17.5.2019 oikeutetaan osallistumaan apulaispormestari Johanna Loukaskorpi.

Osallistumismaksu ja KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielin yhteiset, 20012 Luottamusmieshenkilökoulutus.

Kokouskäsittely

Seppo Kovala ehdotti puheenjohtaja Johanna Loukaskorpea. Muita ehdotuksia ei tehty. Kovalan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

valitut, Jaana Leppäkorpi, matkat@tampere.fi, Toimi Jaatinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.